28 9 voor Seheve- ningen. aan de le binnenhaven, aan welke aanvragen tot een totaal van 6.261.800 1 werd voldaan. In den loop van het verslagjaar werd de nieuwe pijpleiding voor duinwater aan de 2e binnenhaven in gebruik genomen; aan 759 aanvragers werd 5.345.300 1 verstrekt. In totaal werd dus aan vaartuigen 11.607.100 1 duinwater uit gegeven. Bovendien werd aan aangesloten gebouwen en aan het baggermateriaal 819.000 1 geleverd. Het verschuldigde bedrag ad f 4.927,96 werd ontvangen, benevens een bedrag van f 39,70 wegens meterhuur. Als gevolg van een grooten aanvoer, doch van een klein afzet- Kadegeld. gebied, werden belangrijke hoeveelheden haring op de terreinen langs de havens opgetierd, waarvoor kadegeld verschuldigd was. Het verschuldigde bedrag ad f 652,03 werd geind. De hijschkraan werd in totaal 62 maal gebruikt en het uit Hijschkraan. dien hoofde verschuldigde bedrag ad f 373,50 ontvangen. Door den Gemeentelijken Reinigingsdienst werd het haven- Reiniging, terrein geregeld bezemschoon gehouden en werden de vuilnis bakken geledigd. De kosten hiervan bedroegen voor 1931 f 698,10. Begin September werd door genoemden dienst aan reederijen 3 maal per week gelegenheid gegeven tot het storten van visch- vuil in daarvoor in de 2e binnenhaven gelegen vaartuigen. Door personeel van den dienst der Gemeentewerken werd het drijvend vuil uit de binnenhaven geregeld gevischt. Het verbindingskanaal tussehen de le en 2e binnenhaven Uitgevoerde kwam gereed. werken. De bestrating rondom de 2e binnenhaven werd voltooid, ter wijl 9 vuilnisbakken aan die haven werden geplaatst. De verlichting rondom de 2de binnenhaven, de geleideliehten ter weerszijden van den doorgang tussehen de le en de 2e binnen haven, alsmede het geleidelicht in de aslijn van de buiten- en binnenvoorhaven kwamen gereed. Door de Duinwaterleiding werd ten behoeve van den Haven dienst aan de 2e binnenhaven voor het uitgeven van water aan vaartuigen een pijpleiding met sproeikranen gelegd. Behalve het mistsignaal en de hijschkraan, bevinden zich de Havenwerken en havenwerken en de voor den dienst bestemde materialen in materialen, goeden staat. De door vaartuigen aangevoerde versche visch werd aan den Vischafslag. afslag verkocht voor een bedrag van f 531.368,70. Dit bedrag was voor 1930 f 676.582,15. De Directeur van den Vischafslag ver strekte den hierbij als bijlage B gevoegden staat van aange brachte en verkochte visch. In zijn vergadering van 3 Maart 1930 vereenigde de Gemeen- Raad van Afslag teraad zich met een voorstel van Burgemeester en Wethouders VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 671