28 11 III. BINNENHAVENS EN VAARTEN. deze vaartuigen goedgekeurd. Het reglement voor den verkoop van versche visch en het gebruik van de tijdelijke afslagloods aan de Visschers- haven te Seheveningen was aan het einde van het verslagjaar nog in bewerking. De scheepvaart was gedurende het verslagjaar gunstiger dan Scheepvaart, in 1930. In het geheel kwamen langs het havenkantoor aan de Laakhaven binnen 34.739 vaartuigen met een laadvermogen van 2.793.793 ton (van 1000 kg) tegen 34.818 vaartuigen met een laadvermogen van 2.460.884 ton in 1930. Hoewel het aantal binnengekomen vaartuigen minder was dan in laatstgenoemd jaar, was echter het totaal der tonnenmaat hooger. De aanvoer van zand was gedurende het afgeloopen jaar belangrijk. De beurtvaart is in het verslagjaar minder gunstig geweest. Beurtvaart. Deze tak van nijverheid heeft veel te lijden van het toenemend autovervoer. Het Laakkanaal, verbindende de Laakhaven met de Loos- Laakhaven, du inschevaart, kon in het begin van de maand December voor de scheepvaart worden opengesteld. Als gevolg van de afdam ming van de Loosduinsche vaart ter hoogte van de Mackay- straat is de groente- en fruitmarkt aan den Noordwal en de Veenkade langs deze vaart voor de scheepvaart niet te be reiken. In verband hiermede kunnen sedert 7 December voor rekening van de Gemeente de voor die markt bestemde groente- schuiten door de Laakhaven en het Laakkanaal vice versa worden gesleept. Het aantal woonschepen in de Laakhaven blijft stationnair; aan het eind van het verslagjaar waren 22 van aanwezig, tegen 20 op ultimo December 1930. Ook dit jaar vonden eenige stremmingen plaats, hoofdzakelijk Stremmingen, als gevolg van lage waterstanden. In enkele gevallen veroor zaakten zij moeilijkheden aan de scheepvaart. Ook zonken op enkele plaatsen in de Laakhaven en in de stadsgrachten vaar tuigen. Zij werden echter alle tijdig gelicht. Langs het havenkantoor aan de Laakhaven en dat aan de Scheepvaart- Leugenbrug passeerden gedurende het verslagjaar in totaal beweging. 37.991 vaartuigen, waarvoor havengeld werd betaald. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 673