$8 13 B. MARKTWEZEN. Op 31 December waren werkzaam: 1 marktmeester, 1 adjunct- Personeel, marktmeester en 1 marktgaarder, terwijl, evenals in vorige jaren, over de diensten van 2 agenten van politie gedurende het verslagjaar geheel moest worden beschikt. Evenals het vorige jaar kon ook gedurende het verslagjaar Algemeene aan alle aanvragen om een standplaats op de algemeene markt Markt, worden voldaan. Van de ’s-Gravenzandelaan is door de kooplieden gedurende het verslagjaar eenigszins meer gebruik gemaakt dan in vorige jaren. Nog steeds worden de standplaatsen aldaar over het algemeen ingenomen door hen, die handelen in oud roest, tweede- handsche meubelen enz. en in hoofdzaak nog gedurende de zomermaanden, wanneer geen ruimte meer op de Prinsegraeht beschikbaar is voor het uitstallen van dergelijke artikelen. Klachten omtrent den geringen omzet der artikelen, o.m. als gevolg van de werkeloosheid, werden gedurende het verslagjaar wederom van de zijde der kooplieden vernomen. Het sedert 1 Juli 1926 ingevoerde monopolie voor de kramen - verhuur heeft ook gedurende het verslagjaar bevredigend ge werkt. Op de door de Raadsleden J. J. van Langen c.s. ingediende motie, luidende: „De Raad, „van oordeel, dat zij, die gestraft worden in verband met de „uitvoering van de verordening op de markten, beroep „behooren te hebben op een beslissende instantie, noodigt „Burgemeester en Wethouders uit, voor dit beroep een rege ling te ontwerpen.” werd den len Mei 1931 (Bijlage 283) door Burgemeester en Wet houders praeadvies uitgebracht. Daarin werd voorgesteld te bepalen, dat door hen geen beslissing zal worden genomen: a. om een vergunning als strafmaatregel voor een bepaalden tijd dan wel voorgoed in te trekken; b. wanneer zij in hooger beroep moeten oordeelen over een door den Directeur of den Marktmeester krachtens artikel 4 der „Marktverordening 1917” getroffen strafmaatregel, dan nadat zij het advies hebben ingewonnen van de Commissie van Bijstand voor het Haven- en Marktwezen en het Levensmid delenvraagstuk. De Raad vereenigde zich den 15den Juni 1931 met dit prae advies, nadat op voorstel van de Raadsleden J. K. W. F. van Bommel c.s. bedoelde verordening nog met enkele bepalingen met betrekking tot deze aangelegenheid was aangevuld. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 675