2t 14 Standplaatsen. Algemeene Groente- en Fruitmarkt. Marktvergun- ningen. In verband met artikel 47 lid 2 der „Marktverordening 1917” werd in 24 gevallen toestemming verleend om een toegewezen standplaats gedurende telkens ten hoogste één maand te doen innemen door een lid van het gezin of door personeel. De op den Goeden Vrijdag, den 2en Paasch- en Pinksterdag, den Grooten Verzoendag en de Kerstdagen vallende marktdagen zijn op een anderen dag gehouden, terwijl de z.g. St. Nicolaas- markt, die op 5 December plaats vindt, doch ditmaal op een algemeenen marktdag viel, op Donderdag 3 December 1931 werd gehouden. Het aanvangsuur der markten, vallende op 23 Mei en 5 December werd gewijzigd, evenals het sluitingsuur der markten, vallende op 4 April, 3, 5, 23 en 24 December. Tegen 18 personen werd proces-verbaal opgemaakt, waarvan 15 wegens overtreding van de Algemeene Politieverordening, 2 ter zake van diefstal en 1 wegens zakkenrollen op de markt. Het aantal vaste standplaatsen bedroeg op Maandag 425, op Vrijdag 350 en op Zaterdag 260, waarvan onderscheidenlijk 68, 42 en 34 werden ingenomen door personen, die buiten deze ge meente woonachtig zijn. Gedurende het verslagjaar zijn 49 nieuwe vergunningen aan belanghebbenden uitgegeven, terwijl 48 vergunningen werden ingetrokken of vervielen door overlijden. Zooals uit den als bijlage D opgenomen staat blijkt, bedroeg, met inbegrip van de vaste plaatsen, het aantal keeren, dat standplaatsen werden ingenomen, 70.619 tegen 67.470 in 1930, terwijl aan marktgeld is ontvangen f 27.413,90 tegen f 27.197,70 in 1930. Gedurende het verslagjaar werden tijdens den vollen aanvoer der producten nagenoeg alle plaatsen op de algemeene groente en fruitmarkt aan de Veenkade en aan den Noordwal, alsmede in de Noordstraat en in de Twentstraat, door de kooplieden bezet. Van circa April af werd van de standplaatsen een druk gebruik gemaakt; dit hield o.m. verband met den beperkten uitvoer van verschillende landbouwproducten. Deze uitvoerbe- perking had tot gevolg, dat de producten in belangrijke hoeveel heden ter markt werden gebracht. Niettegenstaande den grooten aanvoer was de handel niet levendig; de prijzen der artikelen waren over het algemeen laag. Ook dit jaar was op deze markt geen voldoende ruimte aan wezig voor den opslag van leeg fust, zoodat voor dit doel weder om een gedeelte van de Kleine Veenkade moest worden beschik baar gesteld. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 676