68 Scheepvaart Bankwezen. Voedselvoor ziening. en f 1.004,46. Bij de afdeeling Bakkerij ontvingen de verbruikers 10 vaste korting. Het personeel bestond op 29 Augustus 1931 uit 137 personen. Productie en dis- Het Gemeentelijk Gasbedrijf produceerde in 1931 75.346.940 m3 tributie van gas gemengd gas. Het aantal gasverbruikers was op 31 December en electriciteit. m 970, het verbruik binnen de Gemeente bedroeg gedurende het verslagjaar 70 385 361 m3. Het aantal gasverbruikers, in ’s-Gravenhage bij de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie aangesloten, bedroeg op 31 De cember 2 852; af geleverd werden binnen de Gemeente in 1931 1 561 901 m3. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de verslagen van het Gemeentelijk Gasbedrijf (bijlage 29) en naar het uittreksel van het verslag der N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdis tributie (Hainag) (bijlage 30). Het aantal door het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf geprodu ceerde eenheden bedroeg 173189 810; aan gelijkstroom (tram) werden verbruikt 12 632 821 en aan draaistroom 130150 000 een heden. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf (bijlage 31). Bij de behandeling in den Gemeenteraad van het prae-advies op het Levensmiddelenrapport 1922, voor zoover niet reeds afge daan in welk prae-advies Burgemeester en Wethouders den Raad in overweging gaven aan de conclusies van de Commissie geen verder gevolg te geven is een motie-v. d. Oever aange nomen, waarbij een onderzoek naar de wenschelijkheid en de mogelijkheid van de invoering van een geregeld overleg betref fende de levensmiddelenvoorziening tusschen de Gemeentelijke overheid en vertegenwoordigers der bij deze voorziening be trokken producenten, distribuanten en consumenten werd ge vraagd. Het prae-advies is daarna aangenomen (5 Januari). In de Visschershaven kwamen 7 398 vaartuigen met een geza- menlijken inhoud van 627 688 m3 binnen; langs het havenkantoor aan de Laakhaven 34 739 vaartuigen met een gezamenlijk laad vermogen van 2 793 793 ton (van 1 000 kg). Nadere gegevens treft men aan op bladz. 1 en 11 van het verslag van den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Markt wezen (bijlage 28). Bij de Gemeentelijke Hypotheekbank, het Noodhypotheken- fonds en het Rijkshypothekenfonds werden gedurende het jaar 1931, ongerekend de overnemingen en de voortzettingen, te zamen 84 leeningen gesloten tot een gezamenlijk bedrag van f 2.980.900,De totale omzet met inbegrip dus van de zoo- even genoemde posten bedroeg f 4.068.000,Op 31 December was het totaal bedrag der uitstaande leeningen bij deze hypo-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 67