28 20 f 61.247,60 1.500,— Totaal f 62.747,60 van Scheveningen, Maart 1932. Brandstoffen markt. Contact commissie. Algemeene groente- en fruitmarkt Bloemmarkten Zeevischmarkten Riviervischmarkt Brandstoffenmarkt Wegens het verleenen van het uitsluitend recht tot plaatsing van kramen op de Algemeene markt Op de brandstoffenmarkt, die in hoofdzaak gehouden wordt aan het gedeelte Slachthuiskade, gelegen tusschen de le en 2e Slachthuisbrug, werden aangevoerd circa 2.700.000 stuks losse turf en circa 1.200.000 stuks zware turf. De prijs van losse turf bedroeg f 12,tot f 13,50 en die van zware turf circa f 9,per standplaats werd inge- 3.086; aan De Directeur van den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen, H. C. VERMAAT. f 27.413,90 28.843,60 3.075,20 1.254,- 36,90 624,— 1000 stuks. Het aantal keeren, dat een nomen, bedroeg met inbegrip van vaste plaatsen marktgeld werd ontvangen f 624, Recapitulatie der Algemeene Markt marktgelden. De contactcommissie, van wier samenstelling reeds in de vorige verslagen is melding gemaakt, hield ook in dit jaar enkele vergaderingen, welke door den Directeur van den Ge meentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen werden bij ge woond. Behalve de behandeling van onderwerpen van algemeenen aard, werd gedurende het verslagjaar een onderzoek ingesteld naar den broodprijs hier ter stede. De uitkomsten van dit onder zoek zijn uitvoerig vermeld in een door de commissie samen gesteld „Rapport over de Haagsche broodprijzen”. De commissie komt daarbij tot de conclusie, dat: I. de kleinhandelsprijs van brood den groothandelsprijs bloem snel heeft gevolgd; II. de broodprijzen gedurende de jaren 19291931 in deze ge meente niet te hoog waren. VERSLAG GEM. DIENST VAN HAVEN- EN MARKTWEZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 682