69 theekinstellingen onderscheidenlijk f 9.103.783,30, f 1.222.288,62 en f 11.998.268,11. Voor nadere gegevens omtrent de drie hypo- theekinstellingen wordt verwezen naar het verslag van de Gemeentelijke Hypotheekbank (bijlage 32). Bij de Gemeente-Bank van Leening stonden op 31 December 37 861 leeningen op onderpand tot een gezamenlijk bedrag van f 758.922,75 uit; gedurende het verslagjaar werden 132 275 lee ningen tot een bedrag van f 2.026.864,50 verstrekt en 123 929 tot een bedrag van f 1.961.848,afgelost. Het aantal der op 31 De cember uitstaande leeningen aan Rijks-, Provinciaal- en Ge- meentepersoneel en particulieren bedroeg 3 221, tot een totaal bedrag van f 325.932,35; gedurende 1931 werden 2 849 leeningen tot een bedrag van f 486.855,05 verstrekt en 2 884 tot een bedrag van f 484.591,05 afgelost. In 1931 werden 3 279 voorschotten op pensioenen verstrekt tot een totaal bedrag van f 710.065,17, ter wijl 3 280 voorschotten tot een bedrag van f 710.087,63 werden af gelost; op 31 December bestond geen saldo. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van de Gemeente-Bank van Leening (bijlage 33). Hulpbank te ’s-Gravenhage. De Bank verleent ten behoeve van bedrijven voorschotten tot een maximum bedrag van f 1.000,voor den tijd van ten hoogste 1 en 2 jaren tegen een rentetax van 6 voor de bedragen tot f 500,en van 7 voor die van f 500,t./m. f 1.000,Gedurende 1931 werd aan 124 personen een voorschot verleend tot een totaal bedrag van f 49.195,De ontvangsten bedroegen f 3.558,04, de uitgaven f 3.364.50; winst: f 193,54. Haagsche Boazbank. Het saldo der uitstaande voorschotten bedroeg op 31 December 1930 f 1.478.015,50. In 1931 werden 150 aanvragen tot een totaal bedrag van f 317.800,toegestaan, ter wijl in totaal f 564.560,werd afgelost, zoodat op 31 December 1931 aan voorschotten uitstond een bedrag van f 1.231.255,50. De rentevoet was voor alle voorschotten 6/2 De tabel op de volgende bladzijde bevat eenige gegevens omtrent de in de Gemeente gevestigde spaarbanken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 69