29 12 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Burgemeester en Wethouders, BOSCH VAN ROSENTHAL. De Secretaris, TER PELKWIJK. waren in 1931: 2,147 cent 1,453 I Rekening van het Gasbedrijf over 1931. Burgemeester en Wethouders hebben de eer, omtrent de rekening over het jaar 1931, het volgende op te merken. De bedrijfsrekening sluit met een voordeelig saldo van f 1 091.297,75, tegenover een geraamd saldo van f 900.050,— of f 191.247,75 meer. Vergelijking met de rekening van 1930, in den loop van welk jaar de begrooting voor 1931 naar de toen bekende gegevens werd opgemaakt, toont aan, dat een meerdere winst werd ver kregen van rond f 124.000, De baten zijn rond f 194.000,hooger dan in 1930. Meer brachten op: Art. I, Opbrengst van gas f 195.000, Art. III, Opbrengst uit de distributie f 91.000,Art. IV, Rente van Kasgeld f 4.000,Art. V, Bijzondere inkomsten f 5.000, terwijl Art. II, Opbrengst van nevenproducten f 101.000,lager was dan in 1930. De lasten zijn met rond f 70.000,gestegen. Meer werd gevorderd voor Art. II, Kosten nevenproducten f 4.000,Art. III, Distributiekosten f 83.000,Art. V, Alge- meene Onkosten 1' 6.000,Art. VII, Afschrijvingen f 14.000, Art. IX, Uitkeeringen aan de Gemeente f 37.000,daarentegen waren Art. 1, Fabricatiekosten f 60.000,Art. IV, Onderhouds kosten f 6.000,Art. VI< Renten f 7.000,Art. X, Onvoorzien f 1.000,lager. De productiekosten van het gas per m' koolgas 5,278 cent cokesgas3,288 De lengte der hoofdleidingen aan het einde van 1930 bedra gende 535.565 m, is toegenomen met 19.207 m en bedroeg einde 1931 554.772 m. Het aantal gasverbruikers steeg van 107.948 tot 111.970 en is dus met 4.022 vermeerderd. Wegens aanleg en uitbreiding is het kapitaal met rond f 1.085.000,— vermeerderd en door aflossing met rond f 1.059.000,— verminderd. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. 3 Alleen directe kosten. Alle lasten inbegrepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 700