70 N aam. Visscherij. fa - De uitkomsten van de visscherij waren ongunstig. Aan de trawlvisscherij namen 56 motorloggers deel, welke in totaal 746 reizen hebben gemaakt, waarvan 508 op Scheveningen. De op brengst van de te Scheveningen aangevoerde visch bedroeg f 732.161,65. Door 125 Scheveningsche motorloggers zijn te Sche veningen aangevoerd 328 259 kantjes haring. Voor nadere gegevens betreffende de visscherij wordt ver wezen naar het verslag van den Gemeentelijken Dienst van Haven- en Marktwezen (bijlage 28). Omtrent de verdiensten van de Scheveningsche visschers ter haringvisscherij worden ge gevens aangetroffen in bijlage IV van de aflevering van De cember 1931 der Maandcijfers van het Gemeentelijk Statistisch Bureau. In zijn vergadering van 30 Maart nam de Raad een voorstel betreffende de exploitatie van den vischafslag door de Reeders- vereeniging „Scheveningen” aan. In de Raadsvergadering van 11 Mei werd besloten tot het verhuren van de afslaggebouwen te Scheveningen aan de genoemde Vereeniging en werd een Reglement op de samenstelling en de werkwijze van den Raad van Afslag voor Scheveningen vastgesteld. Aan mededeelingen van den Waterschout is het volgende omtrent de aanmonstering van scheepsvolk ontleend. Voor de trawlvisscherij werden 304 zeelieden aangemonsterd en voor de haringvisscherij 1438 man, waarvan 1 737 te ’s-Gra venhage en 5 elders woonachtig waren. Wegens desertie werden 2 schepelingen vervolgd; toepassing van art. 402 van het Wet boek van Koophandel, om onwillige schepelingen tot den ver huurden dienst te verplichten, werd niet gevraagd. Aangifte Ingelegd Terugbetaald in 1931. f 1.233.214,65 f 1.334.345,53 1.369.459,87 f 373 59.100,22 202.353,13 118.336,43 17 30.840.753,70 252.689,— 241.855,— 155.851,— 14 Op 31 Augustus 1931: f 1.519.843,61. H 1.876.656,29 2.875.843,95 770.092,35 88.832,78 105.636,52 H 82.666,13 136.698,52 11 30 Aantal it I 1931 alge I 90.989,16 85.734,17 10 286 1 159 117 195 33.715.519,37 t, JV.UtV. I V 2.835.487,545 1.039.318,64 35.461.622,44 2.095.854,02 2.687.459,29 623.652,98 op 31 DecemberI 1931. Spaarkas „Boaz" Spaarbank der „Sehielandsche Crediet- en Depositobank” Spaarkas van „Eigen Hulp” Spaarkas van de „’s-Gravenh. Crediet- vereeniging en Depositokas” Nutsspaarbank a. ’s-Gravenhage 5. Scheveningen Spaarkas van „De Rentekas” Spaarbank van „De Volharding” N.V. Algemeene Spaarbank der Ver bruikscoöperaties Saldo tegoed geven nieuvB boekjes. E

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 70