29 29 26 27 VI. BALANS PI 1CEMBER 1931. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. VERSLAG GEMEENTELIJK GASBEDRIJF. Afgeschreven. Boekwaarde. 11.473.899,10 f 5.288.525,67 f 6.185.373.1 Dec. 1931. .f: voor aflossing 31 11.310.729,13 f f Dec. 1931. 899.848,22 f 1.639.876,69 294.471,47 1.345.405,: Dec. 1931. 266.465,40 f f 21.449.627,13 f 8.972.584,38 12.477.0421 f bedrijfskapitaal f f 2.449.834,53 f 673.515.2 f 3.209.743,72® 1.839.508$ f 3.034,96 15.000,— 2.900,— 17.900, f f 15.115,07 Vooruitbetaalde onkosten I f 15.981.514,80® f 15.981.514$ Vorderingen: Gasverbruikers Diverse Debiteuren Aanschaffings waarde. Geld- en geldswaarde: Kas Rotterdamsche Bankvereeniging Postchèque- en girodienst Kwitantiezegels 24.737,88 1.801.822,07 12.256,33 692,10 645.495,38= 327.543,56 973.038,94 509,5! 'chulden: Gemeente ’s-Gravenhage: Rekening-courant saldo Winst 'apitaal B: 1 Januari 1931 Af: voor aflossing 31 apitaal C: 1 Januari 1931 Af voor aflossing 31 'og verschuldigde onkosten en vooruit ontvangen vergoedingen Afschrijvingsverrekening toevoerleiding naar Rijswijk f 11.175.799,94 1.085.644,34 f 12.261.444,28 950.715,15 1.358.536,78 1.091.297,75 983.514,99 83.666,77 De Administrateur, VAN DIEMEN. 12.477.042,75 276.578,30 apitaal A: 1 Januari 1931 Bijvoor uitbreiding :ien: De Directeur, KUTTEN. teserven Reserve voor dubieuso vorderingen huurkoopgoederen 403.113,99® 40.796,52 17.523,23 33,02 298.442,43 283.453,47 4.701.814,77 296.594,59 2.808.285,40 77.768,27 106.456,29 13.164,72 43.172,30 5.141,53 3.500,— 11.615,07 264.656,27 25.632,33 3.078,45 6.570,— 71.470,29 294.386,21 721,66 7.000,— 291.241,— 24.775,60 174.865,: 2.925.891,1 138.695,1 1.675.991,: 11.8411 1.130,! 3.054,1 14.793,f Voorraden: Grond- en hulpstoffen voor de gasfabrieatie Zuiveringsmateriaal Diverse grondstoffen Fabricaten Nevenproducten Magazjjngoederen Afval en oud materiaal Drukwerk en kantoorbehoeften Averse crediteuren 'rediteuren Waarborgsommen voor gasverbruik, 'rediteuren, verschuldigde rente voor idem iemeenteontvanger, af te dragen boeten luntgaspenningen in omloop Andere waarden: Waarborg onder den Veen- en Binckhorstpolder 2 aandeelen Coöperatieve Inkoop-Vereeniging van Metaalindustrieelen 108.587,93 1.775.923,28 j 157.899,51 I 1.132.293,87 65.926,51 105.325,42 I 10.110,57 I 28.378,62 j 5.141,53 Fabriek en Distributiestation f Terreinen en gebouwen Kazerne straat en Willemstraat Stadsbuizennet Huurinstallatiën Gasmeters Automobielen en motorrijwielen Gereedschappen Kazerne8traat Instrumenten wlllem8traat Meubelen Illuminatietoestellen Kapitaalverstrekking aan de Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 711