Bjjlage 30 UITTREKSEL van het verslag der N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie (Hamag) over het jaar 1931. Op 8 October werd aan den heer Mr. J. A. de Wilde op de Beheer, meest eervolle wijze ontslag verleend als lid en voorzitter van den Raad van Beheer. In zijn plaats werd op denzelfden datum benoemd de heer F. N. V. Quant, Wethouder voor de Gemeente bedrijven der Gemeente. De heer A. B. Benny nam op 23 April ontslag als lid van den Raad van Beheer. Hij werd opgevolgd door Mr. J. H. Kiewiet de Jonge. De Raad van Beheer is thans samengesteld uit de heeren: F. N. V. Quant, Wethouder voor de Gemeentebedrijven der Ge meente, voorzitter; Mr. Dr. J. H. Labberton, secretaris; Mr. J. H. Kiewiet de Jonge, lid; E. Bruinwold Riedel en Ir. J. Rutten, gedelegeerden. Het concessiegebied werd niet uitgebreid; het omvat oud- Algemeen. Loosduinen, Wateringen, Monster, Poeldijk, Naaldwijk en ’s-Gra- venzande. Aan Hoek van Holland, gemeente Rotterdam, wordt en gros geleverd. De opening van het bedrijf Hoek van Holland had plaats op 15 Januari door den heer Burgemeester van Rotterdam. De onderhandelingen met de gemeente De Lier stuitten op moeilijkheden door de wegverbeteringen. Arbitraal werd uitgemaakt, dat de dividend- en tantième- belasting niet ten laste der N. V. komt, doch dat deze uitkeering van de Noorsche Gasmaatschappij moet worden ingehouden. Het hoofdbuizennet in het geheele verzorgingsgebied werd Hoofdbuizennet, in 1931 met totaal 5.647,50 m uitgebreid, waarvan voor ’s-Graven- hage 3.566,30 en Loosduinen 1.447,90 m. De stalen leiding tusschen Loosduinen en Wateringen werd inwendig schoongemaakt, waardoor het drukverlies belangrijk verminderde. Sedert 1 October 1924 werd het geheele buizennet met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 717