71 HOOFDSTUK XII. van overtredingen met betrekking tot de Noordzee-conventie had niet plaats. Voor zoover de Scheveningsche zeevissehersvaartuigen aan gaat, kwamen ongelukken op zee niet voor. 692 consenten tot een bedrag van f 346,werden uitgereikt voor de uitoefening van de kustvisscherij. Deze gelden werden in ’s Rijks kas gestort. Ten gevolge van het ongemonsterd uitgaan ter zeevisscherij van verscheidene schepen is niet met juistheid op te geven, met hoeveel bemanning het zeevisschersbedrijf in 1931 werd uitgeoefend, terwijl daardoor ook geen voldoende controle kon worden gehouden op het naar zee gaan van minderjarigen, bedoeld bij de Arbeidswet, noch op jeugdige schepelingen, die niet voldeden aan de Leerplichtwet. ARBEID. De arbeidsmarkt was in 1931 ongunstig. Het aantal werk- Arbeidsmarkt, zoekenden nam aanmerkelijk toe. Als gevolg van het stopzetten der bouwcredieten steeg het werkloozencijfer in het bouwbedrijf in het laatste kwartaal van 1931 met 100 terwijl ook in de overige bedrijven de malaise zich deed gelden en het aantal werkzoekenden daardoor sterk vermeerderde. Bij den Nieuwen Haagschen Bestuurdersbond waren op 31 Vakcentralen. December 1931 28 organisaties met in totaal 21 002 leden aange sloten. Meer dan 500 leden telden de organisaties van: trans portarbeiders (2 750), metaalbewerkers (2 510), spoor- en tram wegpersoneel (1 672), bouwarbeiders (1985), ambtenaren (1 500), handels- en kantoorbedienden (1 797), meubelmakers, behangers en aanverwante vakgenooten (1258), werklieden in overheids dienst (1327), schilders (991), typografen (942), arbeiders in het bakkers-, chocolade- en suikerbewerkingsbedrijf (1080) en fa brieksarbeiders (637). Het Bureau voor Arbeidsrecht behandelde 816 zaken en verstrekte 1 532 adviezen. Bij den Haagschen Christelijken Besturenbond waren einde 1931 30 afdeelingen van landelijke sociale of vakbonden aan gesloten. Deze telden op 1 October 1931 te zamen 5 732 leden. Het Bureau voor Arbeidsrecht gaf 200 adviezen. Op 31 December 1931 waren van de 5 522 leden der afdeeling Den Haag van den Ned. R.-K. Volksbond 5178 aangesloten bij een vakafdeeling. Het aantal vakafdeelingen bedroeg 17; 100 of meer leden telden de volgende afdeelingen: bouwvakarbeiders (1195), metaalbewerkers (556), overheidspersoneel (505), grafi sche vakken (355), transportarbeiders (501), handels-, kantoor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 71