31 8 ADMINISTRATIEF OVERZICHT. Rekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over 1931. f 4.453.311,59 tegenover 8,25 7,55 7,97 15,60 16,43 3,71 4,02 i van Omtrent de rekening van het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf over 1931 hebben Burgemeester en Wethouders de eer het volgende op te merken: Het voordeelig saldo bedraagt f 4.726.420,46 over het jaar 1930. De gemiddelde opbrengst per eenheid heeft bedragen: voor gelijkstroom draaistroom gelijk- en draaistroom samen stroom volgens lichttarief en grootverbruikscontract stroom volgens dubbelta- tarief en grootverbruiks contract (kracht) In totaal zijn de Baten, zonder overige kosten bare Verlichting en van den Openbaren Dienst, met f 248.000, gestegen. Meer brachten op de stroomlevering voor Openbare Ver lichting en Openbaren Dienst f 24.000,—, voor de buitengemeen ten f 4.000,—, volgens oppervlak- en winkeltarief f 515.000, voor nachtstroom f 45.000,terwijl minder opleverden de stroomlevering aan de H.T.M. f 9.000,voor lichtverbruik f 143.000,voor krachtverbruik f 27.000,tegen dubbeltarief en voor grootverbruik f 72.000,— en tegen munttarief f 76.000, De opbrengsten uit de distributie stegen met f 7.000,— terwijl de Bijzondere inkomsten f 20.000,lager waren. De Lasten zijn ten opzichte van 1930 gestegen met f 521.000, Meer vorderden kosten van stroomopwekking f 85.000, onderhoudskosten f 138.000,Algemeene onkosten f 66.000, renten f 82.000,afschrijvingen f 143.000,oninbare posten f 3.000,— en uitkeeringen aan de Gemeente f 12.000,daartegen over werd voor distributiekosten f 8.000,minder besteed. 4,43 ct. tegen 4,89 et. in 1930 7,85 de Open- VERSLAG GEM. ELECTRISCH BEDRIJF. 5, J,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 727