72 Werkloosheids bestrijding. Voorlichting bjj beroepskeuze. Arbeidsbemid deling. en winkelbedienden (451), meubelmakers (323), bakkers (400), land- en tuinarbeiders (187), tramwegpersoneel (170), slagers gezellen (124), spoorwegpersoneel (118), fabrieksarbeiders (119) en kleermakers en naaisters (100). Bij den Bestuurdersbond ’s-Gravenhage van de Nederlandsche Vakcentrale waren op 31 December 1931 15 organisaties met in totaal 1551 leden aangesloten. Meer dan 100 leden telden de organisaties van: Gemeente-ambtenaren (355), overheidsperso neel (243), ambtenaren bij de Nederl. Spoorwegen (169), technici (140), slagers (110) en werkmeesters (101). Het adviesbureau voor arbeidszaken verstrekte gedurende het jaar 61 adviezen. Het aantal door de Politie gehouden inspectiën ter controle van de richtige naleving van de bepalingen der Arbeidswet bedroeg 8 041. Aan 950 hoofden van ondernemingen werd toegestaan voor een bepaalden tijd den arbeid van de in hunnen dienst zijnde arbeiders te doen voortduren langer dan het voor hun bedrijf vastgestelde uur. Bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs werden in 1931 35 889 aan vragen van werkgevers en 79 533 aanbiedingen van werkzoeken den ingeschreven, waarvan bij de afdeeling voor mannen onder scheidenlijk 18 775 en 60 703 en bij die voor vrouwen resp. 17114 en 18 830. De afdeeling voor mannen plaatste 18 376, die voor vrouwen 10 712 personen. Het verslag van de Gemeentelijke Arbeidsbeurs is als bijlage 34 aan dit verslag toegevoegd. Bij de Arbeidsbeurs der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo werden in 1931 1 413 aanvragen van werkgevers en 1034 aanbiedingen van werknemers ingeschreven. Het aantal geplaatste personen bedroeg 771. Bij het bemiddelingsbureau van de Ned. R.-K. Centrale Ver eeniging ter bescherming van meisjes kwamen 893 aanvragen om personeel in; het aantal aanbiedingen bedroeg 1998, dat der plaatsingen 796. In totaal werden 1 616 nieuwe aanvragen om advies door het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze behandeld. Hiervan be troffen 1195 aanvragen mannelijke en 421 vrouwelijke personen. Het verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze is als bijlage 35 aan dit verslag toegevoegd. De Gemeenteraad besloot op 2 Februari en op 16 Maart gelden beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van verfwerk in hoo- gere burgerscholen, bewaarscholen en het perceel Badhuisweg 58 (Huize Royal) en op 14 September tot uitvoering van werken in het Zuiderpark en in het duinpark in de Westduinen, een en ander in den vorm van werkverschaffing. Arbeidswet.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 72