73 HOOFDSTUK XIII. De volgende werken werden in 1931 in den vorm van werk verschaffing uitgevoerd: verf werk aan Gemeentegebouwen, be waking van Gemeentelijke terreinen, aanleg en beplanting van dennenbosschen (Koningsbosch), graven van een kanaal voor diepwaterwinning (Meyendel), afwatering en egaliseering van terreinen en wegenaanleg in Overijssel en Drente, aanleg en beplanting van dennenbossclien (Pompstationsweg), werkzaam heden ten behoeve van de vuilstorting door den Gem. Reinigings dienst (Westduinen) en aanleg van sportterreinen in het Zuider- park. Bij deze werkverschaffingen werden onderscheidenlijk 410, 115, 12, 146, 895, 23, 206 en 250 personen te werk gesteld. Ter bestrijding der werkloosheid werd een vijfde cursus ter verhooging van de vakbekwaamheid van kleermakers gehouden. Nadere gegevens omtrent de werkverschaffing treft men aan in het verslag van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon en dat betreffende de Werkloosheidsverzekering (bijlagen 36 en 40). Bij Raadsbesluit van 2 Maart werden B. en W. gemachtigd om voor den tijd van drie maanden een proef te nemen met het geven van onderricht aan werklooze arbeiders beneden den leef tijd van 21 jaar voor het onderhouden en uitbreiden van hun vakkennis. Voor dit doel werd een bedrag van f 11.000,— be schikbaar gesteld, alsmede een bedrag van f 3.000,voor het verleenen van subsidies aan de plaatselijke vakcentralen voor de ontwikkeling en het verschaffen van bezigheid aan de werkloo- zen in het algemeen. Bij Raadsbesluit van 24 Augustus werd gedurende het tijd vak 1 September 19311 September 1932 voor jeugdige werk- loozen de gelegenheid geopend hun vakbekwaamheid te onder houden en uit te breiden, alsmede aan werklooze metaalbewer kers van eiken leeftijd gelegenheid geboden tot het volgen van een cursus in het autogeen-lasschen. Voor dit doel werd een bedrag van f 24.000,beschikbaar gesteld. Van het door den Gemeenteraad in zijn vergadering van 15 Emigratie. Februari 1924 ten behoeve van emigratie beschikbaar gestelde bedrag van f 60.000,werd in 1931 f 650,besteed voor 2 per sonen, van wie één naar Perzië en één naar Amerika emigreerde. MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG. Op initiatief van den Burgemeester heeft zich in November Haagsch Crisis- gevormd het Haagsch Crisis-Comité, bestaande uit de volgende Comité, personen: Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, eere-voorzitter; Mr. Dr. S. de Vries Czn., Ie voorzitter; Mr. Dr. D. A. P. N. Kooien, 2e voorzitter; Mr. A. B. Cohen Stuart,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 73