32 Bijlage VERSLAG van de Gemeentelijke Hypotheekbank van ’s-Gravenhage over 1931. het jaar hadden de Algemeene beschouwingen. Gedurende de eerste negen maanden van zaken vrijwel het gewone verloop. Alleen werd, onder den in vloed van den lagen rentestand en de groote geldruimte in deze periode, waarbij goede debiteuren gemakkelijk elders goedkoope en ruime hypotheken konden krijgen, een aantal verzoeken om renteverlaging ontvangen. Deze werden niet toegestaan; eenige posten werden daarna vervroegd afgelost. Het prijsgeven van den gouden standaard door de Britsche regeering in September 1931, ging echter ook aan de Gemeente lijke Hypotheekbank niet onopgemerkt voorbij. Terwijl de parti culiere hypotheekbanken en andere credietgevers zich in het verstrekken van hypotheken sterk moesten beperken, wendden velen zich tot de Gemeentelijke Hypotheekbank, niet alleen om hypotheek op erfpacht, doch ook op panden op eigen grond. Tal rijk waren o.a. de verzoeken om hypotheek tot aflossing van afloopende bouwcredieten, terwijl ook nieuwe bouwcredieten gevraagd werden. Met het toestaan van alle aanvragen zouden aanzienlijke kapitalen gemoeid zijn geweest. In verband met de moeilijke kapitaalmarkt was het echter niet mogelijk, aan alle aanvragen te voldoen. Met het oog op de wenschelijkheid, de toenemende werkloosheid in de bouwvakken eenigermate te beperken, be sloten Burgemeester en Wethouders de beschikbare gelden der Hypotheekbank te bestemmen voor het verschaffen van cre- dieten ten behoeve van den voortgang der bouwnijverheid en voorloopig geen aanvragen om hypotheek op bestaande panden aan te nemen. Het verstrekken van nieuwe hypotheken op eigen grond, door middel van het Rijkshypothekenfonds, werd tot nader order gestaakt. In het begin van 1932 werd besloten, de beschikbare kapitalen van het Fonds eveneens voor bouwcre dieten te gebruiken. Deze credieten dienden dus voor den bouw op eigen grond. Bjj de drie hypotheekinstellingen te zamen werden, ongere kend de overnemingen en de voortzettingen, 84 leeningen gesloten tot een gezamenlijk bedrag van f 2.980.900,De totale omzet met inbegrip van de evenbedoelde posten dus bedroeg f 4.068.000,Een aantal in de laatste maanden van 1931 toege-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 744