32 3 gestaan (zie verslag 1928, blz. 2) had geregeld voortgang; het erediet werd geleidelijk afgewikkeld; het saldo bedroeg op het einde des jaars f 225.525,In den loop van het jaar werd aan dezelfde maatschappij een nieuw erediet verleend voor de kosten van aanleg van het 2e en het 3e gedeelte van het stratenplan. Evenals het vorige wordt dit erediet afgelost naarmate de bouw terreinen verkocht worden. Op den staat der onderpanden werd het gewone toezicht uit geoefend. In de niet talrijke gevallen, waarin de eigenaren tot voorziening in het onderhoud werden uitgenoodigd, voldeden zij hieraan. De exploitatie-uitkomsten waren weder bevredigend. De exploitatie-winsten van de Hypotheekbank en het Rijkshypothe- kenfonds bedragen, na de gebruikelijke afschrijvingen op de disagio’s, te zamen f 145.600,Bij het Noodhypothekenfonds werd het met het oog op den toestand van liquidatie, waarin het verkeert, geraden geoordeeld de disagio’s sneller af te schrijven. Het na dekking van het executie-verlies beschikbare overschot werd hiervoor geheel bestemd, ten gevolge waarvan de rekening zonder winstsaldo sloot. Aan de reserve van de Hypotheekbank kon rond f 74.000, worden toegevoegd. Hieronder volgen de gebruikelijke gegevens. Op het einde van het jaar bestond het personeel uit: 1 direc- Personeel, teur, 1 administrateur, 1 boekhouder, 1 administratief ambtenaar B, 1 administratief ambtenaar A, 1 ambtenaar in algemeenen dienst der Gemeente en 1 ambtenaar. Bij raadsbesluit van 2 Februari 1931 (bijlage No. 89) werden, Schatters, met ingang van 23 Maart 1931, voor den tijd van 2 jaren, tot deskundigen voor de schatting der waarde en het onderzoek naar den staat der onderpanden herbenoemd de heeren W. Biever, L. J. Elkhuizen en G. P. Post. In den loop van het jaar werden in behandeling genomen Aanvragen. 113 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van f 3.975.932,—. Van deze 113 aanvragen betroffen er 2 tot een totaal bedrag van f 9.932,de voortzetting (wegens afloop van den leeningster- mijn) van bestaande leeningen. De 111 overige aanvragen, waar onder 15 overnemingsaanvragen, beliepen te zamen f 3.966.000, Hiervan werden 8 aanvragen door de aanvragers ingetrokken; voor 4 aanvragen kon de behandeling niet meer in 1931 plaats hebben, terwijl er 2 werden afgewezen. Van de overblijvende 97 aanvragen werden er 49 tot het volle bedrag toegewezen, terwijl aan de aanvragers van de 48 overige posten een leening beneden het aangevraagde bedrag werd aangeboden. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 746