I 32 32 7 6 REKENING VAN BATI x. LASTEN OVER 1931. REKENING VAN KAPITAAl ONTVANGSTEN EN -UITGAVEN OVER 1931. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. VERSLAG GEMEENTELIJKE HYPOTHEEKBANK. Art. BATEN. LASTEN. Geraamd. Geraamd. f 533.900,— f f f 396.613,53 472.200,— f 5.909,75 5.909,75 4.100,— n 1.500,- n VI. f f f 23.516,58 f 23.195,22 n 700,— 665.- 2.884,42 3.295,08 n n 1.000,— 2.000,— n VI. 34.000,— 33.342,18 n n f f n 8.732,81 f Batig saldo 508.956; f 566.040,— f 1.000.000,- 955.000,— n e. overboeking naar nieuwen dienst Memorie. 6.600,— 8.657,81 n f. overboeking van den vorigen dienst. Memorie. f 3.338.664,43 f 4.227.867,34 Gezien n n n n f n n n f n n 3.200,— 19.100,— n n n n n 6.525,— 75,— n n n n n n 1.500,— 3.000,— III. IV. V. I. II. 955.000,— 731.001,23 3.010,82 15.201,32 n n n n n r> n n n f 3.338.664,43 f 3.889.717,34 338.150,— n n f 2.383,70 2.905,29 6.600,— Memorie. De Directeur, HENSS. 555.250,— 1.940.958,30 22.300,— 590,— 2.000,— Memorie. 459.672,1 I. II. De Administrateur, W. D. BOLL. 254.100,— 272.317,34 BEDRAG Werkelijk. Geraamd bij del der werkelsl j j1 begroeting. inkomst 3.900,— 100,— 100,— 4.000,— 1.500,— 24,— 75,— 8.657,81 75,— 4.000,— 1.793,87 23,01 35,— IV. V. 3.900,— 250,— 900,- - 7.112, 7.296,1 1.056.: 830.: ■III. VII. VIII. IX. f 3.338.664,43 f 4.190.8611 37.00M f 3.338.661.43 f 4.227.86ij rt f 449.887,26 59.068,78 508.956,04 521.400,— 44.640,— 566.040,— f 1.980.867,43 f 2.408.300,— n 18.212J 656.: I 13.4.'-: i Hypotheekrente Door geldnemers betaalde kosten van schatting en onderzoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geld nemers Vergoeding voor het door de Bank ge voerde beheer enz: a. van het Noodhypothekenfonds b. van het Rijkshypothekenfonds Verhaal van pensioensbijdragen Rente van gedeponeerd kasgeld Rente uit anderen hoofde Vergoeding door schuldenaren voor be moeiingen der Bank in zake de exploi tatie hunner panden Kapitaalsuitgaven a. gesloten hypotheken b. aflossing van kasgeld c. teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden. d. aflossing van kapitaal Rente van door geldnemers bij de Bank gedeponeerde gelden Rente van opgenomen kasgeld. Algemeene onkosten a. personeel b. vergoeding aan de Gemeente voor gebruik van localiteit enz. c. pensioenlasten d. kosten van ongevallenverzekering. e. kosten van invaliditeitsverzekering. f. bureaukosten, drukwerk, zegels en diverse onkosten g. uitkeering aan de Gemeente wegens bijdrage in de kosten van beheer. Afschrijving op: a. disagio en leeningskosten b. meubilair van het werke- lijk uitgegevens. f 1.000.000,—|f 1.980.867,43 200.000,— 151.197,— Kapitaalsontvangsten a. opgenomen kasgeld b. opgenomen kapitaal c. door geldnemers gedeponeerde gelden d. aflossing door geldnemers e. disagio en leeningskosten (vgl. art. VI sub a der Lasten van de Rekening van baten en lasten) ■TI. I Verlies bij executie BEDRAG Werkelijk. Geraamd bij de J I begrootmg. pordt toegevoegd aan de Reserve. 200.000,— 157.797,— Rente van het kapitaal Kosten van schatting en onderzoek enz. j a. schattingen enzI b. tusschentijdsche herschattingen. c. inspectie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 749