74 le secretaris; Mr. E. Heringa, 2e secretaris; H. D. Pierson, le penningmeester; Mr. W. C. C. v. Romondt Vis, 2e penning meester; C. A. Abbing, Ir. J. W. Albarda, Jhr. Mr. J. M. M. v. Asch v. Wijck, Mr. E. Belinfante, A. S. v. d. Berg, Mevr. BleuminkLouman, Mevr. E. C. M. de BlockRegout, J. K. W. F. v. Bommel, Mevr. A. E. v. Braam HouckgeestSchroot, Mevr. M. Cohen TervaertIsraëls, Ir. A. E. R. Colette, G. Cramer, F. N. de Charro v. Kempen, K. Dijk, H. A. Dijkstra, M. Dresmé, Th. de Goeijen, Mr. Dr. H. H. A. v. Gijbland Oosterhoff, C. W. A. M. Groskamp, G. Hennus, J. C. v. Harmelen, C. F. Hünd Jr„ Mevr. Hooykaasde Lange, Mevr. C. E. Boumav. Strieland, Mr. J. J. van Bolhuis, Mevr. A. KammeraatBekker, H. J. Kolder, N. J. L. Kortekaas, J. G. Kruis, Kentie, J. J. v. Langen, Dr. Le Grom, Mevr. S. v. LierEnthoven, Mr. W. Baron v. Lynden, Mr. L. Lindeboom Czn., Dr. W. W. v. d. Meulen, A. de Mock, N. Pronk Czn., F. v. Peski, Gen.-Maj. D. M. E. de Ridder, Mr. Dr. H. J. Romeyn, Mevr. RomeynTuckermann, Mevr. B. RitterSmits, Mevr. F. SandersJansen, Mr. H. M. L. H. Sark, C. Schrier, A. Sleijser, A. Staal, Mr. M. J. v. Steenes, H. v. d. Stok, Jac. Steyn, J. W. v. Roodenburg, J. C. v. Straaten, M. G. J. Terlaak, Mr. J. D. Verbroek, Ir. H. Veth, Mr. J. A. de Wilde, Mr. H. A. J. Franses, L. Hoe jenbos, C. F. J. v. Varseveld, W. v. Zon. Het Comité is op 28 November door den Burgemeester ge ïnstalleerd. De Gemeente heeft lokalen in het gebouw Drie hoekjes 4/4a ter beschikking van het Comité gesteld en voor kantoor ingericht. Aldaar waren op het einde van het jaar 15 personen belangeloos voor het Comité werkzaam. Met de dagelijksche leiding van zaken is belast het Bureau (Dagelijksch Bestuur), gevormd door de le en 2e voorzitters, penningmeesters en secretarissen. Het Comité heeft uit zijn midden een werkcomité gevormd, dat gesplitst is in de subcomités A en B;'in beide heeft het Bureau zitting. De taak van subcomité A omvat de algemeene crisishulp. Het subcomité ontvangt steunaanvragen, hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschenkomst van particuliere of kerkelijke licha men. De aanvragen worden individueel behandeld. Omtrent iedere aanvraag wordt deskundig advies ingewonnen, bij voor keur wordt daarvoor een beroep gedaan op organisaties, met dit werk vertrouwd. Na de beslissing heeft uitkeering plaats, eventueel door tusschenkomst van de daartoe aangewezen orga nisaties. Uit subcomité A is een Credietcommissie gevormd voor verstrekking van credieten in gevallen, waar door de crisis tijdelijke moeilijkheden zijn ontstaan.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 74