32 14 Beheer. Aanvragen. Leeningen. Garantiën. Onderpanden. Rente. Aflossingen. lossing. Vergoeding vooi vervroegde af' ontvangen. VERSLAG van het Nood hypotheken fonds over 1931. De behandeling der aanvragen en de administratie der ver dere zaken betreffende het Fonds bleven opgedragen aan de Gemeentelijke Hypotheekbank. Voor het overige moge, voor zooveel doel en gestie aangaat, worden verwezen naar het in de vorige jaarverslagen medegedeelde. In den loop van het jaar werden in behandeling genomen 3 aanvragen tot een totaal bedrag van f 29.223,alle betref fende voortzetting (wegens afloop van den leeningstermijn). Deze 3 aanvragen konden ten volle worden toegestaan. Voorts werd in een bijzonder geval een gedeelte ten bedrage van f 21.600,van 2 eerste hypotheken ten laste van het Nood- hypothekenfonds gebracht. Behalve de 3 voortzettingen werd dit jaar gesloten de in 1930 toegestane post, ten bedrage van f 37.200, Het gedeelte der met garantie van de Gemeente gesloten leeningen, waarvan het risico voor rekening van het Fonds liep, werd in 1931 geheel af gelost. Aangaande het toezicht op den staat van onderhoud der onderpanden valt hetzelfde te vermelden als betreffende die der Hypotheekbank. De rentevoet der in 1931 gesloten leening was 514 Voor de voortzettingen bedroeg de rentevoet 5% voor 2 leeningen en C/2 voor 1 leening. De betaling van de rente door de schuldenaren was bevre digend. De in 1931 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal f 303.107,10, waarvan f 233.022,10 wegens vervroegde algeheele aflossing van 9 leeningen en f 28.893,wegens tusschentijdsche gedeeltelijke aflossingen. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd f 1.258,98 VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENEONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 753