32 15 ’s-Gra venhag e, Mei 1932. HENSS. De Directeur van de Gemeentelijke Hypotheekbank, Wegens beslaglegging door een sehuldeiseher moest het Executies, onderpand van 1 schuldenaar, bestaande in 2 beneden- en boven huizen aan de Azaleastraat, worden geëxecuteerd. Hierbij leed het Fonds een verlies van f 3.968,46. Voor de in 1931 gesloten leening werd f 37.200,kapitaal Kapitaal, opgenomen, waartegenover (in verband met disagio en leenings- kosten) eene kapitaalschuld aan de Gemeente staat van f 38.924,30. De over dit kapitaal aan de Gemeente te vergoeden rente bedraagt 4 Op het kapitaal werd f 287.256,09 afgelost. De exploitatierekening leverde een overschot van f 9.717,45 Rekening, op. Van dit bedrag diende f 3.968,46 tot dekking van het geleden executie verlies, terwijl het overige ad f 5.748,99 werd aangewend voor gedeeltelijke afschrijving van disagio’s. Na de verhooging met de rente van het reservefonds ad Reserve, f 6.024,18 zal de reserve bedragen f 173.062,18. VERSLAG VAN HET NOODHTPOTHEKENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 754