32 32 16 17 REKENING VAN BATE N LASTEN OVER 1931. REKENING VAN K A PIT A A LSO N T V AN GSTE N -UITGAVEN OVER 1931. I IV. I v. VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONDS. VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONDS. BEDRAG BEDRAG BATEN. [Art. LASTEN. I Geraamd bij de j van het werke- öiaamu uij ue vauuei wvikb- begrooting. |lijk uitgegevene. Geraamd. Werkelijk. f 87.000,— f 78.451.! 69.964,69 JJ 100,— H M V. 3.510^82 leeningskosten 50,— 16.3 Batig saldo f 91.650,— f 91.650,—|f 83.192,96 f f 100.000,— f 37.200,— f 100.000,— f 58.800,— Memorie. Memorie. 63.097,— 340.30'J f 163.097,— f 65.497,— 346.056,09 165.497,— f Memorie. 5? 5.748,! 2.400,— Memorie. 346.056,0 f 165.497,— f 346.056,09 165.497,— f f Gezien De Administrateur, W. D. BOLL. 303.107,10 >7 Memorie. Memorie. 100,— 3.200,— VI. VIL III. IV. Kapitaalontvangsten a. opgenomen kapitaal b. door geldnemers gedepo neerde gelden c. aflossing door geldnemers. Hypotheekrente Rente van gedeponeerd kas geld Rente uit anderen hoofde. Door geldnemers betaalde kos ten van schatting en onder zoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers De Directeur, HENSS. der werketi inkomst. Rente van het kapitaal. Rente van opgenomen kasgeld. Kapitaalsuitgaven a. gesloten hypotheken b. teruggave aan geldnemers van door hen gedeponeerde gelden c. aflossing van kapitaal d. overboeking naar nieuwen dienst 1. II. Art. j Memorie. 500,— 4.000,— Memorie. 1.258.1 678,1 f 2.400,— Memorie. 83.600,—jf 8.050,— 5.748,99 3.968,46 83.192,96 83.1!'ir 77.900,— f 2.685,1 102,1 d. disagio en leeningskosten (vgl. art. VII der Lasten van de Rekening van baten en lasten). e. overboeking van den vo- rigen dienst Geraamd by de begroeting. f Memorie. VI. _.o VII. Afschrijving op disagio leeningskosten VIII. Verlies bij executie 287.256,09 -f Geraamd. Werkelijk. i I. I II. III. Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente uit anderen hoofde. Kosten van schattingen onder zoek enz I Algemeene onkosten. --- J-.-en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 755