32 32 21 20 r: pij: VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONHS. VERSLAG VAN HET NOODHYPOTHEKENFONHS. ECEMBER 1931. pemeente ’s-Gravenhage, kapitaal f Hypothecaire geldleeningen 1.309.030,25 f 287.256,09 f 875,- Lente van kapitaal 69.964,69 310.519,6! 500,— ft f 357.720,78 167.038,— f 6.024,18 I voor op te nemen kapitaal 37.200,— 39.885,38 M Disagio en leeningskosten 317.835,40 875,— f 8.432,57 Reserve: I op 1 Januari 1931 167.038,— f 1.116,85 6.024,18 7.315,72 1» 173.062,18 1.800.802,8! f f 1.800.802,83 Gezien Reservefonds: op 1 Januari 1931 Bij: Winst van het Reservefonds over 1931 173.062,1! 86.741,6! Gemeentelijke Hypotheekbank, wegens door haar ten behoeve van het fonds gedane ontvangsten, na aftrek van kosten van beheer enz Hypothecaire vorderingen, aan de Gemeente ver pand tot zekerheid van door den geldgever aan gegane verplichtingen Personen: geldnemers, voor van hen te vorderen rente, af lossingen en boeten Af: geldnemers, voor reeds betaalde rente en aflos singen van het le kwartaal 1932 De Directeur, HENSS. pandgevers, voor door derden aan geldnemers I verstrekte hypotheken fcemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening): I aflossing van kapitaal door de Gemeente te vergoeden rente wegens gedeponeerde geldenf 2.685,38 De Administrateur, W. D. BOLL. I winst van het Reservefonds over 1931 BALANS P E BI 1.222.288,6! hitkeering wegens bijdrage in de kosten van be- I heer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 757