32 22 VERSLAG van het Rijkshypothekenfonds over 1931. Beheer. Aanvragen. Leeningen. Onderpanden. Rente. De in 1931 behandelde hypotheekaanvragen betroffen per- ceelen in de omgeving van de Laan van Meerdervoort, in de Transvaalbuurt, het stratenplan „Oostbroek”, de Bezuidenhout- wijk en het Statenkwartier, te Voorburg en Wassenaar. De verbonden opstallen bestonden in heerenhuizen, portiek- huizen, beneden- en bovenwoningen, winkels met bovenwonin gen, garages, een perceel weiland en bouwgrond. Het toezicht op den staat van onderhoud werd uitgeoefend op dezelfde wijze en met denzelfden uitslag als bij de Hypo theekbank. De rentevoet was voor 7 leeningen 4’4 voor 5 leeningen 4% voor 3 leeningen 5 voor 1 leening 5% en voor 4 leeningen 5’4 De behandeling der aanvragen en de administratie der ver dere zaken betreffende het Fonds sinds October 1925 een zuiver Gemeentelijke instelling bleven opgedragen aan de Gemeentelijke Hypotheekbank. Voor het overige wordt, voor zooveel doel en gestie aangaat, verwezen naar het in het vorige jaarverslag medegedeelde. In den loop van dit jaar werden in behandeling genomen 28 aanvragen tot een gezamenlijk bedrag van f 1.949.800,—. Van deze 28 aanvragen betroffen er 2 tot een totaal bedrag van f 48.800,de voortzetting (wegens afloop van den leeningster- mijn) van bestaande leeningen. De 26 overige aanvragen, waar onder 3 overnemingsaanvragen, beliepen te zamen f 1.901.000, Hiervan werd er 1 door den aanvrager ingetrokken. Van de overblijvende 25 aanvragen werden er 12 tot het volle bedrag toegewezen, terwijl aan de aanvragers van de 13 overige posten eene leening beneden het aangevraagde bedrag werd aange boden. Aangeboden werd een totaal bedrag van f 1.649.400,waar van werd aangenomen f 1.600.900,voor 20 posten. De 2 aanvragen tot voortzetting werden beide tot het volle bedrag toegestaan. Voor sluiting kwamen in aanmerking de 20 aangenomen posten, tot een gezamenlijk bedrag van f 1.600.900, Naar de grootte laten zich de gesloten leeningen verdeelen als volgt: VERSLAG VAN HET RIJKSHTPOTHEKENFONDS. 20.000 20 leeningen, te zamen groot f 1.600.900,— 20.000,— 50.000,— Totaal 72.000,— 304.900,— 104.000,— 1.120.000,— van f 10.090,tot f 30.000,— 60.000,— boven f 100.000, 5 leeningen, te zamen groot f 12 2 1 leening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 758