32 23 f 2.623,53 55.740,15 41.089,71 De Directeur van de Gemeentelijke Hypotheekbank, HENSS. f 99.453,39 Uit de opbrengst van het wegens faillissement verkochte portiekhuis aan de Weteringkade kon de vordering van het Fonds ruimschoots worden voldaan. Ter zake van een in 1930 geleden verlies werd nog ontvangen een bedrag van f 1.968,11. Het eindcijfer der verliezen vermin derde hierdoor tot f 97.485,28. Opgenomen werd f 305.900,4 kapitaal ten behoeve van Kapitaal de in 1931 gesloten, niet overgenomen nieuwe hypotheken, tegenover welk bedrag (in verband met disagio en leenings- kosten) eene kapitaalschuld aan de Gemeente staat van f 315.695,78. Afgelost werd f 681.017,80, waarvan f 14.447,48 als afschrij ving van disagio ten laste van de verlies- en winstrekening komt. De exploitatiewinst bedraagt, na aftrek van f 14.447,48 ter Rekening, gedeeltelijke afschrijving van het disagio, f 86.525,Dit bedrag dient tot dekking van het grootste gedeelte van het geleden verlies. Het saldo verlies ad f 10.960,28 moet ingevolge de beheers- verordening door de Gemeente worden gedekt. ’s-G ravenhage, Mei 1932. De in 1931 ontvangen aflossingen bedroegen in totaal Aflossingen, f 2.252.368,50, waarvan f 962.438,wegens vervroegde algeheele aflossing van 10 leeningen en f 1.179.365,wegens vervroegde gedeeltelijke aflossing. Aan vergoeding voor vervroegde aflossing werd f 20.138,35 Vergoeding voor ontvangen. vervroegde af lossing. In 1931 moest viermaal tot executie worden overgegaan; nl. Executies, éénmaal wegens faillissement van den schuldenaar, éénmaal wegens inbeslagneming van het onderpand en tweemaal wegens wanbetaling van rente en aflossing. Ter voorkoming van grooter verlies werden de onderpanden van twee schuldenaren met hunne medewerking ondershands verkocht aan de Maat schappij „Stedelijk Belang”. Het Fonds leed de volgende verliezen op 2 beneden- en bovenhuizen aan de Azaleastraat op 17 heerenhuizen aan de Hanenburglaan, de Slee- doornstraat en de Goudenregenstraat op 13 heerenhuizen aan de Valkenboschkade, de Ha nenburglaan, de Sleedoornstraat en de Gouden regenstraat VERSLAG VAN HET RIJKSHYPOTHEKENFONDS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 759