75 De taak van subcomité B omvat in het bijzonder de crisis hulp ten behoeve van gesteunde werkloozen, waarvoor door het Nationaal Comité en de gemeente ’s-Gravenhage onder bepaalde voorwaarden gelden beschikbaar zijn gesteld. Verdere subcomités zijn ingesteld voor collecten, bazaar en weldadigheidsuitvoeringen. Voor periodieke collecten is een werkcomité gevormd. Voorts Is ingesteld een Jeugdcommissie ter behartiging van de belangen van jeugdige werkloozen. De Gemeenteraad besloot op 1 Juni tot toekenning van sub- Subsidieering. sidiën over 1931 tot een totaal bedrag van f 1.640,44 in verband met de opheffing met ingang van 1 Januari 1921 van een verlaagd duinwatertarief voor instellingen van weldadigheid of maatschappelijk nut. Op 2 November besloot de Raad tot subsidieering van ver schillende instellingen van weldadigheid en vereenigingen voor kinderbewaarplaatsen tot een totaal bedrag van f 136.306,55. Armenzorg. Het aantal door den Gemeentelijken Dienst voor Maatschap- Gein. Dienst voor pelijk Hulpbetoon eens of meermalen ondersteunde partijen Maatschappe- (wekelijksche ondersteuning) bedroeg in 1931 8 695 (40 666 per- Hulpbetoon, sonen)op 31 December waren nog in ondersteuning 6 262 par tijen (19 001 personen). In totaal werd aan wekelijksche onder steuning f 2.135.694,64 uitbetaald, waarvan f 1.402.131.34 aan armlastigen en f 733.563,30 aan ongeorganiseerde werkloozen. Nadere gegevens treft men aan in het verslag van den Dienst (bijlage 36). Vereeniging „Armenzorg”. In het vereenigingsjaar 19301931 Particuliere in werden omtrent 105 gezinnen in totaal 162 inlichtingen verstrekt stellingen, aan particulieren en andere instellingen van liefdadigheid- Met geregeld huisbezoek waren op 1 Januari 1931 doorloopend in behandeling 146 gezinnen; van deze gezinnen waren 78 Ned. Herv. of Gereform., 50 R.-Kath., 2 Israëliet; in 15 gevallen was het een gemengd huwelijk, terwijl 1 gezin tot geen gods dienstige gezindte behoorde. Het aantal aanvragen om onder stand bedroeg 714, w’aarvan er 242 werden afgewezen. In totaal werd voor ondersteuning uitgegeven f 40.144,51. Door de Onder- standscommissie werd rechtstreeks aan 9 bejaarde echtparen en 55 alleenstaande bejaarden (2 mannen en 53 vrouwen) een wekelijksche ondersteuning verleend. Hieraan werd f 5.311,24 besteed. De voorziening in tijdelijken nood door genoemde Com missie vergde een bedrag van f 6.167,20. Voor de verpleging in gezinnen en gestichten werd f 252,uitgegeven. In het verslag jaar werden 8 voorschotten onder borgstelling tot een totaal bedrag van f 1.450,en 10 voorschotten zonder borgstelling tot een totaal bedrag van f 465,verstrekt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 75