32 32 25 24 N LASTEN OVER 1931. REKENING VAN BATE BEDBAG BATEN. LASTEN. Art. N -UITGAVEN OVER 1931. REKENING VAN K A PI T A A LSONT V AN GSTI 1 -- VERSLAG VAN HET RIJKSHYPOTHEKENFONDS. VERSLAG VAN HET RIJKSHYPOTHEKENFONDS. BEDBAG UT i—i-n oeraamaoyae erkelijk. begroeting. Geraamd. f f 688.770,— f 656.994.) i»> 2.000,— 38.759,77 IV. 2.100,— 610,- 329,55 V. 3.390.4 >1 15.701,32 o en VIII. f f Nadeelig saldo f Batig saldo 700.236.1 f 696.870,— f f 700.236,71 i) Door de Gemeente aan het Fonds uit te keeren. f 1.000.000,— f 1.600.900,— 200.000,— 1.459.266,— f 4.448.059.5 f 2.508.000,— f 2.522.000,— f 4.487.506,98 Memorie. 14.441,1 14.000,— 25.000,- Memorie. f 4.487.506,1 f 4.487.506,98 f 2.522.000,— f 2.522.000,— Gezien i” De Administrateur, W. D. BOLL. III. IV. I. II. De Directeur, HENSS. 1.900,— 3.000,— e. overboeking naar nieuwen dienst Geraamd bij de begroeting. van het werke lijk uitgegevene. 516.995,— 16.518,31 VI. VII. 100,— Memorie. vil. 'III. 1.000,— Memorie. 14.000,— Memorie. V. 20.11M VI. 250,— Memorie. 1.100,— 19.100,— 613.320,— 1.000,— f Art. f 1.000.000,— 1.000.000,— 308.000,— 200.000,— 1.000.000,— 322.000,— 1.394.266,— 811.323,18 681.017,80 I. II. III. 650.770,— 46.100,— 696.870,— 14.447,48 97.485,28 700.236,71 ii f f Kapitaalsuitgaven a. gesloten hypotheken b. teruggave aan geldnemers van door hen gedepo neerde gelden c. aflossing van kasgeld d. aflossing van kapitaal. e. disagio en leeningskosten Cvgl. art. VIII der Lasten van de Rekening van baten en lasten). f. overboeking van den vori- gen dienst f 430.525,— 305.900,— 2.252.368,50 Bente van het kapitaal. Bente van opgenomen kasgeld. Rente van door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Rente van bij het Fonds gedepo neerde waarborgsommen Rente uit anderen hoofde Kosten van schattingen onder zoek enz Algemeene onkosten. Afschrijving op disagio leeningskosten Verlies bij executie Kapitaalsontvangsten a. opgenomen kasgeld. b. opgenomen kapitaal c. aflossing door geldnemers. d. door geldnemers gedepo neerd Hypotheekrente Rente van gedeponeerd kas geld Rente uit anderen hoofde. Door geldnemers betaalde kos ten van schatting en onder- zoek Vergoeding voor vervroegde aflossing Boete voor te late betaling Vergoeding van onkosten door geldnemers Provisie Geraamd bjj de der werkelijk) -x,__ inkomst. 228,3 7.914.- 68 9.276.4 IX’ 10.960,2 696.870,— 11 1 Geraamd. Werkelijk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 760