32 32 I f f 28 29 BALANS PER )E( EMBER 1931. 4 VERSLAG VAN HET RIJKSHYPOTHEKENFONDS. VERSLAG VAN HET RIJKSHYPOTHEKENFONDS. Gemeente ’s-Gravenhage, kapitaal Hypothecaire geldleeningen f 11.998.268,1 f 11.148.132,85 305.900,— waarvan nog op te nemen f 10.842.232,85 263.439,55 f f 28.105,22 291.544,77 f f 1.215.031,11 59.889,21 Af: voor op te nemen kasgeld 430.525,— 784.506,11 15 137,09 Gemeente ’s-Gravenhage, kasgeld 430.525.— 15 10.508,33 70.534,63 221.010.1 Disagio en leeningskosten 495.389.1 f 7.490,65 1.190,25 8.680,90 255.316,: J, 915.000,— 10.960.! 12.980.944,! f 12.980.944,86 Gezien a. De Administrateur, W. D. BOLL De Directeur, HENSS. 681.017.80 516.995,— 16.518,31 500,— Personen: voor door geldnemers per 1 Januari 1932 over het 2e halfjaar 1931 verschuldigde rente en aflossing voor van geldnemers nog te vorderen achter stallige rente, aflossing en boete Saldo verlies (uit te keeren door de Gemeente aan het Fonds) Gemeente ’s-Gravenhage (loopende rekening): aflossing van kapitaal rente van kapitaal kasgeld bijdrage in de kosten van beheer Dépots, saldo der door geldnemers bij het Fonds gedeponeerde gelden Waarborgsommen: voor door geldnemers ter meerdere zekerheid van de betaling van door hen verschuldigde rente en aflossing gestorte gelden voor door huurders van bij het Fonds in exploi tatie zijnde huizen gestorte gelden Af: vooruitbetaald aan hypotheekrente en aflossingf voor verschuldigde rente van waar borgsommen dépötgevers, voor rente van door hen gedeponeerde gelden Gemeentelijke Hypotheekbank: wegens ten behoeve van het Fonds door haar gedane ontvangsten, na aftrek van kosten van beheer enz

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 762