By lage 33 2. PERSONEEL. Behalve de Directeur waren op 31 December aan het Bedrijf verbonden 32 ambtenaren en 6 werklieden, alsmede een ambte naar aangesteld volgens art. 6c A. R. wegens langdurige ziekte van een personeellid. VERSLAG van den Staat der Gemeentebank van Leaning te ’s-Gravenhage over het jaar 1931. 1. BEHEER. De Bank van Leening wordt beheerd door Burgemeester en Wethouders, bijgestaan door een Raadscommissie, die op 1 Janu ari bestond uit de heeren W. Eymers, J. H. de Kleer, D. B. Michon en L. L. E. E. M. Moonen, onder voorzitterschap van Mr. J. A. de Wilde, Wethouder voor de Financiën en Gemeente bedrijven. Na de gewijzigde samenstelling van den Gemeenteraad werden tot leden der Commissie benoemd de heeren W. Eymers, J. J. van Langen, D. B. Michon en L. L. E. E. M. Moonen, terwijl de heer F. N. V. Quant, Wethouder voor de Gemeentebedrijven, optrad als voorzitter der Commissie van Bijstand. Het secretariaat bleef opgedragen aan den heer Mr. Dr. J. H. Labberton, Referendaris, Chef der afdeeling Gemeentebe drijven ter Secretarie. 3. GEBOUWEN. De in gebruik zijnde gebouwen zijn het eigendom der Ge meente en gelegen aan het Westeinde 40 en 42, de Koningin- Emmakade 3, Korte Lombardstraat 2, Doornstraat 1 te Scheve- ningen, Jan-van-Gojenstraat 99 en Nieuwe-Havendwarsstraat 2, alwaar gevestigd bleven onderscheidenlijk het Hoofdkantoor, Bijkantoor A, B, C, D en E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 764