33 4 Afschrijving. Controle. f 7179 152.307,75 f Meer Minder Leen!ngen op onderpand. Uitkomsten der exploitatie. a. tegen ander onderpand dan effecten b. met effecten als onderpand Totaal Deze cijfers waren voor 1930: a. b. a. b. 132 225 50 132 275 139 375 79 139 454 148.897,75 3.410,— Totaal en wijzen dus een verschil aan van: meer minder dan in 1930. 7150 29 f 2.019.744,50 7-12°- f 2.026.864,50 4. ZAKELIJK OVERZICHT. In het verslagjaar heeft de teruggang der beleeningen op onderpand en der voorschotten op pensioenen zich nog verder voortgezet dan waarop bij het opmaken der begrooting werd gerekend. Naast onbekende oorzaken heeft het terugdringen der weekbeleeningen een niet onbelangrijk aandeel in die ver mindering. In het, in vergelijking met 1930, totaal in minder der pandbeleening van 7 150, zijn 4 535 weekbeleeningen begrepen. De Baten bleven dan ook verre beneden het geraamde, wat zeker had moeten leiden tot een grooter nadeelig saldo, indien daar tegenover de Lasten niet aanmerkelijk waren verlicht en wel in hoofdzaak door de van 4 op 3 verlaagde rentevergoeding voor op genomen kasgelden. In plaats van zooals begroot met een nadeelig, sluit de exploitatierekening thans met een batig saldo. Het saldo van eene leening ex art. 22 van het Bankreglement werd door vertrek van de geldneemster en faillissement van den borg oninbaar en moet mitsdien als verlies worden afge schreven. Een en ander is nader onder cijfers gebracht in de betrek kelijke alsmede in de Bedrijfsrekening en Balans. De in de kantoren en bewaarplaatsen der Bank aanwezige goederen werden regelmatig met de registers geverifieerd, ter wijl de kassen op ongeregelde tijdstippen werden opgenomen. 5. LEENINGEN. Verstrekt werden: f 2.168.642,25 10.530,— f 2.179.172,25 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Aantal leeningen. Aantal leeningen. meer minder dan in 1980. Bedrag. Bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 765