76 De werkverschaffing aan vrouwen voor het kleerenmagazijn werd geregeld voortgezet; het aantal naaisters bedroeg 70. Aan de Gemeentelijke Kinderkleeding werd voor f 14.517,30 ge leverd; verkocht aan particulieren werd voor f 2.103,16, aan de eigen bedeelden werd voor f 3 681,35 uitgereikt. Aan naailoonen werd f 5.655,52 uitgegeven. Op den naaicursus voor vrouwen uit de bezochte gezinnen komen wekelijks 10 vrouwen zich be kwamen. Volgens de verlies- en winstrekening bedroegen de ontvang sten der Vereeniging f 45.454,02 (w.o. f 21.465,15 aan contribu- tiën en f 14.041,12 aan giften en legaten), de uitgaven f 64.001,11; nadeelig saldo: f 18.547,09. Het aantal donateurs bedroeg op 1 October 1931 182 en dat der gewone leden 2 335. Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. Het aantal afdeelingen voor onderstand aan arme gezinnen (Conferentie’s) bedroeg 19 parochiale en 1 interparochiale, speciaal voor de hulpverleening aan ouden van dagen; het aantal leden was op 31 December 535. Het aantal bezochte gezinnen bedroeg 977. In totaal werd voor deze hulpverleening ontvangen f 73.350,en uitgegeven f 58.670, Het liefdewerk „Stille armen” hielp 120 personen en gaf daar voor f 15.206,uit. Het bureau voor gratis adviezen nam 288 gevallen in behan deling. Vereeniging tot voortdurende ondersteuning der nagelaten betrekkingen van verongelukte Scheveningsche visschers. Het aantal contribuanten verminderde dit jaar met 34. Op het einde van het boekjaar 1 Mei 1931 t./m. 30 April 1932 kwamen 31 weduwen voor onderstand in aanmerking. De wekelijksche uit- keeringen vorderden een totaal uitgaaf van f 8.302,terwijl bovendien nog voor f 1.937,20 aan extra’s werd uitgedeeld. De ontvangsten bedroegen f 16.719,09, de uitgaven f 12.378,135; batig saldo: f 4.340,955. Koningin Emma-Fonds, Vereeniging tot ondersteuning van hoogbejaarde behoeftigen. Het aantal vast bedeelden bedroeg in 1931 181; bovendien werden 170 ouden geholpen met winter- uitkeeringen. Het aantal donateurs was 56, dat der leden 271. De in September gehouden collecte heeft f 6.013,38 opgebracht. Aan contributiën werd ontvangen f 1.632,50, aan bijzondere gif ten f 3.226,23 en aan armengelden f 89,42. Besteed werd voor wekelijksche uitkeeringen f 10.115,50, voor winteruitkeeringen f 3.118,07. Aan de vast ondersteunden werden voorts kleeren en dekens toebedeeld. Vereeniging „Steun in Bijzondere gevallen”. In het jaar 1931 werd aan ondersteuning uitbetaald f 1.203,90. De ontvangsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 76