33 17 f 19.333,10 8.866,30 f 28.199,40 Totaal f f f f5.593,46 Het ontvangen administratieloon bedroeg van: leeningen op onderpand geldleeningen aan Rijks-, Provinciaal- en Gemeente- personeel, alsmede aan Particulieren Administratie loon. schotten van verkochte on derpanden. 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 10.670,96 8.157,26 13.300,07 14.836,37 11.412,10 12.583,72 17.048,92 17.859,19 13.329,80 8.365,53 4.635,75 5.305,42 5.371,03 5.811,70 5.068.24 5.981,83 7.346,48 6.828,93 5.084,29 1.505,77 999,62 1.863,60 2.230,49 1.727,41 1.692,78 2.430,11 2.136,76 1.546,98 f 16.812,48 14.462,30 20.534,70 22.878,56 18.207,75 20.258,33 26.825,51 26.824,88 19.961,07 13.958,99 tegen f 29.316,92 in 1930, zijnde f 1.117,52 minder. Aan bewaarloon, geheven van meubilaire goederen naar de Bewaarloon. ingenomen ruimte en van rijwielen, werd ontvangen f 6.634,35. In 1930 was dit bedrag f 7.687,95, eene mindere ontvangst dus van f 1.053,60. Aan vendugeld, 10 van de koopsom bedragende, werd ont- Vendugeld. vangen f 15.880,53 tegen f 15.796,31 in 1930. Aan commissiegelden werd ontvangen f 540,04 of f 174,35 Commissie- minder dan in 1930. gelden. Het bedrag van het overschot, door de houders der beleen- Vervallen over- bewijzen niet afgehaald binnen den in het Reglement aange geven termijn en daardoor aan de Bank vervallen, bedroeg f 5.084,29 of f 1.744,64 minder dan in 1930. Voor het ontvangen van overschotten werden aangeboden 3 812 beleenbewijzen, waarop werd uit betaald f 9.912,51. De sedert 1922 verkregen overschotten van verkochte onderpanden en de daarop uitbetaalde bedragen aan de houders van beleenbewijzen zijn in den volgenden staat opgenomen. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Uitbetaald in het Verjaard. Jaar. Bedrag van het overschot. Nog op vorderbaar. 1ste jaar daarna. jaar waarin het j overschot werd verkregen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 777