33 18 Totaal Jaarwedden. Onvoorzien. Totaal Ingekochte goe deren. Bijzondere ontvangsten. Bente van opge nomen Aandeel beheers kosten. Opgenomen gelden. Huur van de gebouwen. Aan bijzondere ontvangsten werd geboekt wegens: Verhuren van zitplaatsen op de publieke veilingen Waarschuwingen aan geldnemers Alsnog verhaald op reeds voor verlies afgeschreven geldleeningen Diversen Op „Onvoorzien” werd geboekt: Inkoop van tijdelijke dienstjaren Vergoeding voor verhuiskosten Declaratie Jhr. de Brauw Afschrijving op „Andere geldleeningen” Verlies op verkochte onderpanden Diversen De Directeur, D. SCHILD. Aan jaarwedden werd uitgegeven f 101.717,61, zijnde f 2.968,68 meer dan in 1930. Aan huur van de gebouwen werd uitgegeven f 18.575, zijnde f 3.300,— minder dan in 1930, ten gevolge van de algeheele ontruiming op 1 Januari 1931 van het perceel Waldorpstraat 40. Het saldo op 31 December aan de Gemeente verschuldigd bedroeg f 949.369,19, hetgeen f 92.617,80 lager is dan op 31 De cember 1930. Aan rente van opgenomen gelden werd betaald f 30.801,62 of gelden, f 10.830,97 minder dan in 1930. De te vergoeden interest was 1 lager dan vorig jaar. Het voordeelig verschil van den winkelverkoop is geboekt op de rekening „Ingekochte goederen”; het verlies bedroeg f 1.236,03, de winst f 5.253,67. Het door de Bank te betalen aandeel in de beheerskosten der Gemeente is vastgesteld op f 3.000, f 168,50 1.417,05 170,40 81,96 f 1.837,91 f 179,36 230,58 1.044,45 353,— 3,53 7,— f 1.817,92 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 778