77 Maatschappelijke steun. In de drie Gemeenteziekenhuizen waren op 1 Januari 1931 Ziekenhuizen, aanwezig 742 patiënten (inbegrepen zuigelingen en ziek inwo nend personeel). Gedurende het jaar werden opgenomen 8 844 patiënten, zoodat in totaal 9 586 personen werden verpleegd. Ontslagen weerden 7 905, overleden zijn 838 patiënten, zoodat op 31 December nog 843 personen in verpleging waren. Het aantal verpleegdagen bedroeg 298 684, dat der beschikbare bedden 1 038. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag betref fende de Gemeenteziekenhuizen (bijlage 37). Ziekenhuis van den H. Joannes de Deo. Op 1 Januari 1931 waren in verpleging 358 patiënten (111 mannen en 247 vrouwen). In den loop van het jaar werden opgenomen 4 894 patiënten (1 698 mannen en 3196 vrouwen). Gedurende het jaar werden dus 5 252 patiënten verpleegd (1809 mannen en 3 443 vrouwen). Ontslagen werden 4 516 patiënten (1 547 mannen en 2 969 vrouwen), terwijl 356 patiënten (147 mannen en 209 vrouwen) zijn overleden. Op 31 December waren nog in verpleging 115 mannelijke en 265 vrouwelijke patiënten, alzoo in totaal 380 personen. Op 1 Januari 1931 waren 21 blijvend hulpbehoevende vrouwen (ongeneeslijken) in verpleging; gedurende het jaar werden geen dergelijke vrouwen opgenomen. Van deze ongeneeslijken is ge durende het jaar 1 overleden, terwijl 4 de inrichting verlieten, zoodat aan het einde van het jaar 16 in verpleging bleven. Het aantal verpleegdagen bedroeg in totaal 160 969, dat der beschikbare bedden op 31 December 454. Behalve de directeur-geneesheer waren op het einde van het jaar 9 geneesheeren en 7 assistent-geneesheeren aan het Zieken huis verbonden. Diakonesseninrichting „Bronovo”. Het aantal patiënten in de inrichting bedroeg 1 471, dat in de huizen voor chronische lijders 34, alzoo in totaal 1 505 patiënten. Het aantal verpleegdagen der patiënten in de inrichting was 32 257, dat der chronische bedroegen f 6.260,08 (w.o. een legaat van f 5.000,de uitgaven f 6.135,58; batig saldo: f 124,50. De onderafdeeling „Oud en Arm” gaf aan ondersteuning uit f 2.940,De ontvangsten dezer afdeeling bedroegen f 7.814,79, de uitgaven f 7.740,33; batig saldo: f 74,46. Leenfonds „Weldadig en Zorgvuldig”. Het Fonds verstrekt rentelooze voorschotten van f 50,f 100,en f 200,voor den tijd van ten hoogste twee jaren. Op 1 Januari 1931 was een bedrag van f 2.539,uitgeleend, terwijl gedurende 1931 10 voor schotten werden verstrekt tot een totaal bedrag van f 2-000,— en terugbetaald werd f 1.430,op 31 December 1931 was door de geldopnemers alzoo nog verschuldigd een bedrag van f 3.109,—.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 77