33 33 23 22 I f i VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. DECEMBER 1931. BALANS PE Bijlage II. f 5.938,OS f 758.922,75 325.923,35 l.O84.846,l> enz. 137.472,88 111.647,91 f 1.612.527,82 Beknopte inventar 31 December 1931. Afgeschreven. Boekwaarde. f f f f f f Gezien: De Directeur, D. Schild. Effecten Waarborgsommen Nadeelige Saldi vorige jaren Aanschaffings waarde. huur van de gebouwen aandeel in de storting van bijdra gen in het Pensioenfonds voor Ge meenteambtenaren aandeel i./d. kosten van beheer 1.014.060,06 2.581,03 4.682,83 58.719,37 5.593,46 1.768,71 135.704,17 11.683,44 3.000,— 110.314,84 630,81 502,90 97,- 102,36 250.000 270.411,37 69,35 492,50 192,36 1.818,87 43,75 681,72 490,06 500,— 2.191,09 1.109,58 9,30 35,15 96,45 9,15 451,84 f 1.612.527,82 I 1.181,09 1,— 4,18 59,19 8,80 1,- 1.255,26 5.494,15 71,01 5 41,33 166,76 91,32 5 73,51 5.938,09 4.313,06 70,01 5 37,15 107,57 82,52 5 72,51 4.682,83 De Administrateur, F. O. Kierdorff. Pensioenen Afschrijving op meubelen en gereedschappen Reserve voor afschrijving op winkelgoe deren Overschotten op verkochte onderpanden Het geldigmaken van dienstjaren voor pen sioen Ged. gelden Algemeene onkosten (nog verschuldigd) Crediteuren Taxatieloon wegens te sluiten beleeningen Personen-rekening Jaarwedden Crediteuren (Waarborgsommen) Saldo winst Kapitaal Gemeente ’s-Gravenhage Gemeente ’s-Gravenhage: geldleening voor rente van kasgeld f 950.000,— 30.801,62 18.575,— 1.711,47 500,- 270.411,3' Meubelen en gereedschappen: Hoofdkantoor Bijkantoor A B C D E Meubelen en gereedschappen Leeningen: op onderpand op pensioen andere geldleeningen Diverse voorraden: kantoorbehoeften winkelgoederen Geld en geldswaarden: kas kas bij de firma Scheurleer Zn postchèque- en girodienst zegels effecten Vorderingen en vooruitbetalingen: pensioenen recht van waarborg personen-rekening debiteuren verhaal van bijdragen voor eigen- en weduwe- en weezenpensioen aandeel i./d. winst brandstoffenvoorziening

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 781