By lage 34 VERSLAG van den toestand der Gemeentelijke Arbeids beurs te ’s-Gravenhage over het jaar 1931. van vereeni- gingen. Het Bestuur bestond op 31 December 1931 uit de heeren: Bestuur. Mr. Dr. S. de Vries Czn., wethouder, voorzitter; Mr. Dr. A. L. Scholtens, onder-voorzitter; leden-werkgevers: Mevr. M. van Dijk, J. N. van Hanja, A. J. Otto en A. de Roos; leden-werk- nemers: J. W. v. d. Akker, Th. B. V. Dill, H. A. Dijkstra, G. van Loon en F. Salome. Er was op dien datum één vacature door uittreding van het lid-werkgever, den heer F. J. van Gilst. Inmiddels werd hierin vóór het verschijnen van dit verslag voorzien door de be noeming van den heer P. de Wit. Er werden twee bestuursvergaderingen gehouden onder lei- Vergaderingen, ding van den vorigen Wethouder voor Sociale Aangelegenheden, den heer W. Drees. De Gemeente is voor de Arbeidsbeurs lid van de Vereeni- Lidmaatschap ging van Nederlandsche Arbeidsbeurzen, de Haagsche Vereeni- ging ter behartiging der belangen van onvolwaardigen en de Nederlandsche Vereeniging tot bevordering van den arbeid door onvolwaardige arbeidskrachten. Het personeel bestond op 31 December 1931 uit 30 ambtena- Personeel, ren en één werkman. In den nazomer van 1930 werd begonnen met den bouw van Gebouwen, een bijgebouw in den tuin van de perceelen Prinsegraeht 63 en 65. Het kwam einde April gereed en werd op den 28sten dier maand door de afdeelingen Algemeene Bedrijven, Bouw bedrijf en Hout- en Metaalbewerking betrokken. De vrijge komen lokalen in perceel Prinsegraeht 63 werden daarna ver bouwd en ingerieht voor de afdeeling Vrouwelijke beroepen, welke ze op 25 September 1931 in gebruik nam.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 782