34 2 ziening. Indenting der Beurs. Kantooruren der Beurs. Hiermede heeft de reorganisatie der Arbeidsbeurs haar be slag gekregen. Den 19den October 1931 werd aan de pers de gelegenheid gegeven de nieuwe en de verbeterde kantoorruim ten te bezichtigen en van de op modernen voet geschoeide administratie kennis te nemen. Het nieuwe gebouw, berekend op de eischen eener massale bemiddeling, blijkt in alle opzich ten te voldoen. Aan de voor het publiek bestemde ruimten werd veel aandacht gewijd. Zij zijn doelmatig en ingericht op grooten toeloop van werknemers; stagnatie komt niet meer voor. De stroom van bezoekers rouleert regelmatig naar en van de loketten. De Arbeidsbeurs omvatte op het einde van het verslagjaar de volgende afdeelingen: 1. Bouwbedrijf en Houtbewerking; 2. Metaalbewerking; 3. Handels- en Kantoorpersoneel; 4. Hotel-, Café- en Restaurantbedrijf; 5. Algemeene Bedrijven, voor on geschoolden en voor beroepen, welke bij de andere afdeelingen niet zijn onder te brengen; 6. Vrouwelijke beroepen; 7. Jeugd- bemiddeling; 8. Bijzondere bemiddeling; 9. Administratie. De uren, waarop de afdeelingen voor het publiek geopend zijn, waren voor: Bouwbedrijf en Houtbewerking van 818 uur, Zaterdag van 814 uur; Metaalbewerking van 818 uur, Zater dag van 814 uur; Handels- en Kantoorpersoneel van 813 en van 1518 uur, Zaterdag van 812’A uur; Hotel bedrijf van 1018 uur, Zaterdag van 1014 uur, Zondag van 1012 uur; Algemeene Bedrijven van 818 uur, Zaterdag van 812'/2 uur; Vrouwelijke beroepen: voor werkgeefsters van 815 uur en van 19'A21 uur, Zaterdag van 812’A uur; voor werkzoeken den van 813 uur en van 19'/221 uur, Zaterdag van 812'A uur; Jeugdbemiddeling van 912'A uur en van 1418 uur, Zater dag van 914 uur; Bijzondere bemiddeling Dinsdag- en Donder dagavond van 18—20 uur; Administratie van 912 uur en van 13’/2—17 uur, Zaterdag van 912'A uur. De Arbeidsbeurs Ingevolge de bestaande regeling geschiedt de plaatsing van als instituut v. personeel in Gemeentedienst door bemiddeling der Arbeids- Gemeentelijke beurs. De bedrijven en diensten verwijzen sollicitanten regel- personeelsvoor- mafjg naar haar en zenden ingekomen sollicitatiestukken door, ziening. De benoodigde krachten worden geput uit de Personeelsreserve, uit de Gemeentelijke wachtgelders en ten slotte, indien de vraag boven deze groepen uitgaat, uit de ingeschrevenen bij de Ar beidsbeurs. Gedurende het bedrijfsjaar werd de reserve door den direc teur aangevuld met 62 personen, terwijl 37 haar verlieten door een vaste aanstelling bij bedrijven en diensten of ontslag. Het verloop "onder de reservisten en wachtgelders door over- VEBSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ABBEIDSBEÜBS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 783