34 3 Jan. 1931. 1925. 1 9 3 15 2 1 1 1 1 5 15 2 26 1 10 11 STAAT 1. Plaatsing van Reservisten, Wachtgelders en in Algemeenen Dienst gestelde ambtenaren. Accountantsdienst Arbeidsbeurs Archief Bank van Leening 1 1 1 1 1 1 31 1926: 1927: 1928: 1929: 1930: 1931: 1931: ambtenaren ambtenaren boden helpers portiers bedienden. helpers-toezichthouder Overbrengen 235 185 167 141 134 127 120 6 9 11 2 8 op Dec. Overzicht over de jaren 1925 t./m. 1931. 1926.1927.1928.1929.1930. Regelmatig wordt de Personeelsreserve thans aangevuld tot een aantal, groot genoeg om het jaarlijksche verloop te kunnen dekken. De Gemeente tracht zich op deze wijze te voorzien van uitsluitend goede krachten, die, na eerst geruimen tijd bij ver schillende Gemeentelijke diensten hunne bruikbaarheid te heb ben bewezen, in vasten dienst worden opgenomen. De loonbetaling van reservisten en wachtgelders geschiedt door den Dienst der Personeelsreserve. Ook over 1931 was voort durend meer werk dan met de reserve in hare tegenwoordige samenstelling kon worden beheerscht. Voortdurend moest weder worden geput uit de ingeschrevenen bij de Arbeidsbeurs. De hiernavolgende staat geeft aan, in welke functie en bij welke takken van dienst reservisten, op wachtgeld en in algemeenen dienst gestelden werden geplaatst door bemiddeling van den Dienst der Personeelsreserve. lijden, pensionneering, vaste aanstelling bij andere diensten, ontslag, aanvulling enz. is als volgt: Stand op 1 Juli 1925 (oprichting reserve): Stand 225 reservisten en 264 wachtgelders. 204 134 112 62 55 98 123 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 784