I-7- 8 Volksbad Volkszeebad Zuiderparkbad ambtenaren Totaal Financieele uit* komsten. Werkverschaffing Woningbeurs Ziekenbuizen Secretarie voormalig Loosduinen 1 Overgebracht I stoker-badknechts badknechts portiers stokers werklieden bedienden controleurs ambtenaren huisknechts stokers wakers naaisters monteurs chauffeurs ass.-badmeesters mach.-bankwerkers helpers machinisten zwemmeester-bad- knechts zwemsters 1 Het restant wachtgeld met schadeloon-reserve bedroeg over 1931 f 149.895,33 tegen f 158.347,21 in 1930. De hiervolgende staten geven een overzicht met specifi catie van: a. het restant wachtgeld plus sehadeloon; b. het totaal der door den Dienst der Personeelsreserve over 1931 uitgekeerde loonen en wachtgelden; c. de diensten en bedrijven en diverse Gemeentelijke instel lingen, waarbij en tot welke loonbedragen de reservisten en wachtgelders werden te werk gesteld. Het „restant wachtgeld” ad f 149.762,61 in totaal, komt als hierna aangegeven ten laste van de volgende bedrijven en diensten. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 336 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 o 1 1 1 112 199 2106 1556 868 343 151 1 1 2 1 1 1 1930,1931. 195 109 1 1 5 1 1925.1926.1927.1928. 1929. -L...J 336 147 20891542 860 1 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 789