78 lijders 9 694, in totaal 41951 verpleegdagen. In de inrichting overleden 65 patiënten, in de huizen voor chronische lijders 5 personen. Het aantal groote operatiën bedroeg 887. Er waren 8 huisdokters en 163 verplegenden aan de inrichting verbonden. Het aantal beschikbare bedden was op 31 December 146. De inkomsten bedroegen f 263.719,11, de uitgaven f 261.566,91 batig saldo: f 2.152,20. De Gemeenteraad besloot op 1 Juni, dat de kosten van den tuinaanleg van het nieuwe ziekenhuis der Inrichting door de Gemeente zullen worden gedragen. Op 1 December besloot de Gemeenteraad aan de Inrichting een crediet van f 400.000,te verleenen. Roode Kruis Ziekenhuis. Het aantal patiënten was op 1 Ja nuari 1931 117. Gedurende het jaar werden 1 734 patiënten op genomen. Als hersteld of verbeterd werden 1 575 patiënten ont slagen, terwijl 148 patiënten zijn overleden. Het aantal verpleeg dagen bedroeg 48 183. Op 31 December waren 128 patiënten in verpleging. Er werden 1 059 operatiën verricht, terwijl het aantal behandelingen op de polikliniek 3 578 bedroeg. Op 31 December was het aantal verpleegsters 84, dat der beschikbare bedden 145. Juliana-Kinder ziekenhuis. Op 1 Januari 1931 waren aanwezig 125 patiëntjes- In den loop van het jaar werden 924 patiëntjes opgenomen, zoodat in totaal 1 049 kinderen zijn verpleegd met 46 719 verpleegdagen. Ontslagen werden 840, overleden zijn 74 patiëntjes. Op 31 December 1931 waren 135 kinderen aanwezig; het aantal beschikbare bedden bedroeg op dien datum 160. Be halve de geneesheer-directeur en de adj.-directrice waren aan de inrichting verbonden 11 geneeskundigen en 83 interne verpleeg- sters. De inkomsten bedroegen f 244.017,08, de uitgaven f 283.912,86; nadeelig saldo: f 39.895,78. Sophiastichting. Het aantal patiëntjes bedroeg op 1 Januari 1931 67. Gedurende het jaar werden 77 kinderen opgenomen, zoodat in het geheel 144 patiëntjes werden verpleegd. Ontslagen werden 65 kinderen, zoodat op 31 December 1931 79 patiëntjes in verpleging waren. Het aantal verpleegdagen bedroeg 28 479. Het aantal beschikbare bedden was op 31 December 80. Inrichting voor Ooglijders. Gedurende het jaar 1931 werden verpleegd 119 mannen en 110 vrouwen, totaal 229 patiënten, met 4 655 verpleegdagen. Verpleegd werden voor rekening der Ge meente 73 mannen met 1417 en 62 vrouwen met 1 650 verpleeg dagen. Het aantal op de spreekuren gegeven adviezen bedroeg 12 061. De poliklinische behandeling strekte zich uit over 5 656 patiënten. Er werden 215 grootere operatiën verricht. Het aantal beschikbare bedden was op 31 December 30. De inkomsten bedroegen f 39.452,72®, de uitgaven f 39.260,86; batig saldo: f 191,86®.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 78