34 11 De hiernavolgende staat geeft een over- 0,6 De inzinking van het zakenleven zette zich in 1931 op scherpe De gewone be wijze voort. In de cijfers van de Arbeidsbeurs komt dit voor zoover de aanvragen van werkgevers en de plaatsingen be treft niet tot uiting. De aanvragen van de werkgevers liepen iets op, nl. van 35422 in 1930 tot 35889 in 1931. Een opbloei in het zakenleven ligt hieraan zeker niet ten grondslag. Integendeel, te dien opzichte is men ongetwijfeld op een belangrijk lager peil aangeland, gezien de groote stijging der werkloosheidscijfers hier en elders in het laatste jaar. De oorzaak moet gezocht wor den in de meerdere populariteit, welke de Arbeidsbeurs begint te verkrijgen en het meerdere gebruik, dat de werkgevers, die vroeger niet bij haar kwamen, van haar maken. Een andere aannemelijke verklaring is moeilijk te vinden voor een tijdvak, waarin de werkgelegenheid zich aanmerkelijk inkromp. De vermeerdering van het aantal plaatsingen van 27304 x) op 27593 2) hield daarmede ten nauwste verband. De toeneming van de werkloosheid wordt duidelijk aange geven door de stijging van het aantal werkzoekenden van 68389 in 1930 tot 79533 in 1931. Hieronder volgt een staatje van de resultaten der arbeids bemiddeling, zooals die over 1931 te Amsterdam, Rotterdam, ’s-Gravenhage en Utrecht werden verkregen met vermelding van het percentage van stijging of daling der aanbiedingen, plaatsingen en aanvragen. meer gedetailleerd zicht van de arbeidsbemiddeling der Haagsche beurs, gesplitst naar de afdeelingen: VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. Aanvragen Aanbiedingen Plaatsingen 1930. 1931. 1930. 1931. 1930. 1931. 186689 210366 106874 120776 68389 27825 79533 32620 70113 29042 27760 8248 der staging of daling. 75564 29735 35889 12010 middeling der Arbeidsbeurs. 60455 25427 29088 8953 91556 37299 35422 11938 12,7 13,- 16,3 17,2 13,7 12,4 4- 4,7 8,5 der stijging of daling. der stijging of daling. - 17,4 20,2 1,3 ^sterdam lotterdam s-Gravenhage 'trecht 1) De 456 geplaatste volkstellers zijn in dit aantal niet begrepen. 2) Hierbij zijn buiten beschouwing gebleven 1495 plaatsingen, welke een buitengewoon karakter dragen, omdat zij slechts eenmaal of eens in een bepaald aantal jaren terugkeeren. Het aantal 1495 is samengesteld als volgt: 527 wagentrekkers, 144 helpers Circus Sarrasani, 186 collectanten en 638 boden, w.o. begrepen zijn de boden van de stembureaux. Van deze 1495 per sonen zijn geplaatst door de afdeeling Bouwbedrijf 44, Houtbewerking 44, Algemeene bedrijven 997 en Bijzondere Bemiddeling 44 (w.o. van de afd. Handels- en kantoorpersoneel 33 en van de afd. Algemeene bedrijven 11).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 792