34 12 STAAT III. Bemiddeling der afdeelingen. Voor nadere bijzonderheden over de onderdeelen wordt ver wezen naar de hierachter volgende uiteenzetting hij de betrok ken afdeelingen. Bouwbedrijf. De arbeidsmarkt in het bouwbedrijf gaf voor ’s-Gravenhage een vrij schommelend beeld. De vraag naar arbeidskrachten was in de eerste 3 maanden van 1931 gering, de volgende 6 maanden stijgend, vooral voor metselaars boven het middelmatige tot zelfs levendig, daarna scherp invallend. Vooral in de zomerperiode viel waar te nemen, dat bij verhoogde vraag naar metselaars een overcompleet van opperlieden aanwezig was. Hoofdzakelijk bleek dit het gevolg VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. 1930. 1931. AFDEELINGEN. V. 27593') 35422 35889 68389 27304 79533 Bijz. Bemiddeling Vrouwelijke beroepen Totaal Waarvan Mannen. Vrouwen 60703 18830 192 7 14773 a) 4797 13 a) 227 a) 1341 a) 688 a) 608 a)5275 a)1226 a) 2735 2) 1670 16881 10712 Aan vragen. 18775 17114 5121 13 201 1358 1222 678 5410 1395 3600 1671 Aanbie dingen. 20766 34 1149 4385 3226 1545 8092 1493 10890 3394 3 118 3 13291 52020 16369 16739 10565 3341 11 220 1239 777 527 6299 1091 3076 1669 118 3 8933 Aan vragen. 118 3 16882 16757 18665 3361 12 240 1338 1301 589 5633 1179 3083 1683 M. V. M. V. Plaat singen. 192 7 15021 Plaat singen. M. V. M. V. 3) 148 3) 7 a)8858 Aanbie dingen. M. 23824 118 2240 5339 3525 2207 7252 1725 14536 3795 Zie noot 2 op bladz. 11. 2) Dit cijfer betreft jeugdigen beneden 18 jaar behoorende tot de navol gende bedrijfsgroepen: Bouwbedrijf 505; Houtbewerking 56; Metaalbewerking 460; Hotelbedrijf 63; Algemeene Bedrijven 586. De met a) gemerkte aantallen moeten derhalve met de bovenstaande en met die genoemd in noot 2 op bladz. 11 verhoogd worden om het totaal der bemiddeling in elke groep vast te stellen. 3) Deze cjjfers betreffen minvaliden behoorende tot de navolgende be drijfsgroepen: Bouwbedrijf 14; Houtbewerking 9; Metaalbewerking 9; Hotelbedrijf (mannen) 3, (vrouwen) 1; Handels- en Kantoorpersoneel (man nen) 25, (vrouwen) 2; Algemeene Bedrijven 88; Vrouweljjke beroepen 4. De tweede zin van noot 2 geldt ook hiervoor. Bouwbedrijf Houtbewerking Metaalbewerking Handels- en Kantoorperso neel Hotel-, eafé- en restau rantbedrijf Algem. Bedrijven Jeugdbemiddeling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 793