34 18 19 19 8 8 8 948 3466 1186 1262 Overbrengen 1990 146 5 32 21 71 59 355 363 6 62 146 142 49 588 23 4 10 23 55 55 487 76 14 3 1 555 20 19 10 1 5 5 26 32 19 10 1 5 4 26 30 487 76 14 3 1 485 17 56 70 33 4 Mannen. Jongste bedienden Typisten Filiaalhouders Kruideniersbedienden Magazijnmeesters Reizigers Winkelbedienden Winkelchefs Boden Incasseerders Boekhouders Correspondenten Leeraren Ambachtsschool Kantoorbedienden Teekenaars (bouwk.) (decoratie) (electro-techn.) Handels- en Kantoorpersoneel. Deze afdeeling kon in 1931 niettegenstaande de malaise haar plaatsingscijfer handhaven. Zij bemiddelde 688 mannen en 608 vrouwen. Bovendien werden 218 personen als verkiezingsboden en collectanten geplaatst, welke om het bijzonder karakter (plaatsing eenmaal in een bepaalde periode) niet in deze totalen zijn opgenomen. Hoewel de afdee ling bij de werkgevers nog niet algemeen is ingevoerd, wijst dit toch, vooral in dezen tijd, op een zekere mate van vastheid. Er heerscht nl. onder het handels- en kantoorpersoneel nog een zeer groote werkloosheid. Het aantal aanbiedingen steeg nl. van rond 3800 in 1930 tot ruim 5700 in 1931. Bij de ingewonnen informaties bleek als reden van het ontslag als regel „bezuini ging, inkrimping personeel, stilstand in zaken” opgegeven te worden. De toestanden voor het kantoorpersoneel zijn wel bijzonder ongunstig. Men schijnt nl. bezuiniging het eerst bij de admini stratie toe te passen. Werden in 1930 nog voornamelijk oudere krachten, dus menschen met de grootste salarissen uitgestooten, in 1931 viel waar te nemen, dat ook de voor hun taak berekende jongeren werden ontslagen. STAAT VII. Handels- en Kantoorpersoneel. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Aan vragen. Voldane aanvragen. Plaat singen. Aan biedingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 799