79 consultatiebu reau x voor t.b.c.; wijkver- plegingen. ’s-Gravenhaagsche Centrale Vereeniging „Kraamverzorging” In de kliniek werden 474 patiënten verpleegd. Het aantal door de wijkkraamverzorgsters aan huis geholpen kraamvrouwen bedroeg 1 551, waaronder 651 stadspatiënten. Het aantal beschik bare bedden was 30. De exploitatierekening der kliniek sloot met een voordeelig saldo van f 2.607,12, die van de wijkverzorging met een nadeelig saldo van f 4.174,24. R.-K. Vrouwenkliniek „Bethlehem’’. Gedurende het jaar 1931 werden in totaal 853 patiënten opgenomen, waarvan 180 in de afdeeling gynaecologie en 673 in de afdeeling obstetrie. In de inrichting hadden 673 bevallingen plaats. Het aantal operaties bedroeg 286, dat der beschikbare bedden op 31 December voor vrouwen 39 en voor zuigelingen 35. Kliniek van „De Volharding”. In de kliniek werden gedurende het boekjaar 1 September 1930 tot en met 6 September 1931 verpleegd 1108 personen met te zamen 11267 verpleegdagen. Het aantal beschikbare bedden bedroeg 49. Gesticht „St. Joannes de Deo”. In 1931 werden 6 chronische patiënten in het gesticht opgenomen met een totaal van 1 795 verpleegdagen; een van deze patiënten is gedurende het jaar overleden. In eigen woning werden 130 zieken met 1580 nacht waken en 61 verpleegdagen verzorgd. Het aantal broederver- plegers bedroeg 9, dat der assistent-ver plegers 2. In 1931 zijn 15 507 on- en minvermogende patiënten door be middeling van den Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon ver pleegd in ziekeninrichtingen (zie bijlage 36, bladz. 30). Algemeene Haagsche Polikliniek. Op de verschillende afdee- Poliklinieken; lingen werden 20 930 consulten verleend. Op de afdeeling voor chirurgie werden 31, op die voor keel-, neus- en oorziekten 42 kleine operaties verricht. Op de afdeelingen mond- en landziekten werden 140 vullin gen uitgevoerd en 1 290 tandextracties gedaan. Op 31 December 1931 telde de Vereeniging 49 leden en 38 contribuanten. De maandkaarten brachten f 7.918,op; aan giften werd f 100, ontvangen. De rekening sloot met een voordeelig saldo van f 4.659,95. Onderlinge Polikliniek ,,’s-Gravenhage”. Het aantal bezoekers aan de verschillende afdeelingen heeft in totaal 108 969 bedra gen. Op de polikliniek werden 49 kleine operaties verricht. Polikliniek van de Nederlandsche Vereeniging tegen vallende ziekte. Het aantal verleende consulten bedroeg 246. Zuider polikliniek. Voor de avondpolikliniek werden uitgereikt 203 maandkaarten; verleend werden 665 consulten. Vereeniging voor Ziekenverpleging te Scheveningen. Het aan tal aan de polikliniek gegeven consulten van den stadsgenees heer bedroeg 7 362; dat van de specialisten 14125. De wijkzusters

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 79