HOOFDSTUK I. HET BESTUUR. den (R.-K.) i Mobach, Mr. Tj. (S.D.A.P.) Moonen, L. L. E E. M. (R.-K.) Mooyman, W. (R.-K.) Nederpel, Q. A. (R.-K.) Niet, J. J. de (C.H.) Oever, Mr. D. J. I. van i Polak, E. (V.B.) Quant, F. N. V. (R.-K.) Schaddelee, J. J. (C.P.) Siebelts, H. (S.D.A.P.) Smitskamp, H. (A.R.) Snoeck Henkemans, J. R. (C.H.) Spiesz, J. (S.D.A.P.) Steenbergen, M. van (A.R.) Stokvis, Z. (S.D.A.P.) Swiebel, C. M. (S.D.A.P.) Varenkamp, Mr. G. C. J. (V.B.) Visser, L. L. H. de (C.P.) Vliegen, W. H. (S.D.A.P.) Vries Czn., Mr. Dr. S. de (A.R.) VriesBruins, Mevr. A. E. J. de (S.D.A.P.) Vrijenhoek, M. (S.D.A.P.) Zee, D. van der (S.D.A.P.) De Raad bestond op 1 Januari 1932 uit de volgende 45 leden: Gemeenteraad. Beresteyn, Jhr. Mr. E. A. van (V.B.) Bilt, Prof. Ir. C. L. van der (V.B.) Blaauw, Mevr. H. H. (V.B.) Bommel, J. K. W. F. van (V.B.) Buurman, L. (S.D.A.P.) Drees, W. (S.D.A.P.) Duymaer van Twist, L. F. (A.R.) Eijmers, W. (V.B.) Feber, Ir. L. J. M. (R.-K.) Folmer, A. (C.H.) Guit, L. F. (R.-K.) Hameien, L. P. van (S.D.A.P.) Hartmann, Dr. W. J. (C.H.) Joëls Jr., M. (V.D.) Jong, Mr. H. W. J. M. de (R.-K.) Josephus Jitta, Mr. A. C. (V.D.) Langen, J. J. van (S.D.A.P.) Loeff, Mej. L. P. M. (R.-K.) Loo, I. van der (A.R.) Luberti, W. C. (S.D.A.P.) Marchant, Mr. H. P. (V.D.) Miehon, D. B. (Herv. Gèr. Staats partij) Op 1 Juni 1931 werden vastgesteld verordeningen tot wijzi ging van onderscheidenlijk de Verordening, houdende vaststel ling van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Gemeenteraad te ’s-Gravenhage en de Verordening, rege lende de samenstelling en den werkkring der vaste Raadseom- missiën, bedoeld bij artt. 54 en 166 der Gemeentewet. Op de 22 Februari 1931 vastgestelde kiezerslijst kwamen Kiezerslijst, voor: 239 658 namen van kiezers met de bevoegdheid tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 233195 met de bevoegdheid tot het kiezen van de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en 228 669 met de bevoegdheid tot het kiezen van leden van den Gemeenteraad. Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst zijn niet ingediend. Overeenkomstig het voorstel van den Raad is bij besluit van Kieskringen en Gedeputeerde Staten van 26 Januari/2 Februari 1931 de ver- stemdistricten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 7