34 20 1546 621 679 618 421 3 369 595 14 144 146 2 89 287 2 95 161 2 107 310 2 97 146 2 86 288 2 94 Mannen. Banketbakkers Bierbottelaars Broodbakkers Koks Controleurs Buffetchefs Overbrengen Bakkersbedrijf. Hotel-, Café-, Restaurant- en Bakkersbedrijf. In het vorige verslag werd er op gewezen, dat vooral voor de continubedrijven het jaar 1930 verre van gunstig was geweest. De 2de helft van dat jaar, schreven wij daar, „toonde in dezen voor ’s-Graven- hage belangrijken bedrijfstak een zich vrij scherp afteekenende inzinking”. Die inzinking heeft zich in 1931 niet alleen gehandhaafd en verscherpt voor dat gedeelte van het hotel-, café en restaurant bedrijf, maar tastte op zeer ernstige wijze ook de seizoenbe- drijven aan. Deze industrie in haar geheel moet voor ’s-Gravenhage een bijzonder slecht jaar hebben doorgemaakt. Veel werkte tegen. Naast de alles ontredderende malaise, die op het hotelwezen diep haar sporen drukt, kwam een regenzomer, die de bedrijfsuitkom- sten in gevaar bracht. In het tijdvak 1 Mei15 September konden niet meer dan 17 zomersche dagen te Scheveningen geboekt worden tegen 79 slechte en 43 matige, wat het weer betreft. In de vacantiemaanden Juli en Augustus had men slechts 8 zomer sche dagen. Op zulk een samenloop van omstandigheden is geen bedrijf als dit berekend. Den weerklank vinden wij terug in de bemid- delingscijfers der zoo zeer met dezen tak van industrie samen gegroeide Beursafdeeling voor het hotel-, café- en restaurant bedrijf. De plaatsingen liepen terug van rond 7400 in 1930 tot 6500 in 1931. Die teruggang trof voornamelijk de mannelijke werkne mers. Het aantal vrouwelijke krachten handhaafde zich, ging zelfs iets vooruit nl. van 1091 over 1930 tot 1226 in 1931, wat er op wijst, dat de vrouw in het hotel-, café- en restaurantbedrijf optreedt als een geduchte concurrente van den man. STAAT VIII. Hotel-, Café-, Restaurant- en VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Aan vragen. Voldane aanvragen. Aan- I Plaat- biedingen. I singen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 801