34 25 Totaal Vrouwelijke Beroepen. De afdeeling voor vrouwelijke beroepen, die een snellen groei doorliep en haar plaatsingscijfer in 5 jaren (19251930) regel matig zag stijgen van 4500 tot rond 9000 per jaar, boekte over 1931 8858 plaatsingen, derhalve voor het eerst in jaren een klei nen teruggang van 75. Deze vermindering (hoewel gering) en meer nog het ontbre ken van het normale jaaraccres wijzen er op, dat in gezinnen, waarin als regel huishoudpersoneel gebezigd werd, op dit terrein bezuinigd wordt of moet worden. Aangenomen mag worden, dat de moeilijke tijdsomstandigheden hiervan oorzaak zijn. In verband met het vrijkomen van vele vrouwen uit de Neder- landsche industrie heeft de Arbeidsbeurs, behoudens uitzonde ringen voor speciale gevallen, den invoer van Duitsche dienst meisjes stopgezet. Men meende op deze wijze de belangen der werklooze Nederlandsche meisjes te dienen en haar een kans te geven als dienstbode op de arbeidsmarkt. Veel resultaat is helaas niet bereikt. De meesten dier fabrieksmeisjes blijken voor huis- houdwerk niet of minder geschikt. Als regel kunnen zij niet koken, wat door de Haagsche huisvrouw gevraagd wordt. Het gevolg hiervan is, dat tal van particuliere bureaux weer be gonnen zijn met invoer van Duitsche vrouwelijke krachten. Hieraan zijn groote schaduwzijden verbonden, omdat zulke op winst berekende bureaux meer aandacht schenken aan het aan tal plaatsingen dan aan het gehalte der meisjes. Tallooze malen komt het voor, dat moreel defecten, als arbeidskracht onge- Overgebracht Spuitwatermakers Baanwachters VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. 4284 4416 1 2 2 4288 ')4417 4286 15948 15939 1 2 3 2 1 Plaat singen. Voldane aanvragen. Aan- biedingen. Aan vragen. Hiervan werden geplaatst door de afdeeling Algemeene Bedrijven 3732, afdeeling Jeugdbemiddeling 586, afdeeling Bijzondere Bemiddeling 99. In het totaal aantal zijn begrepen de plaatsingen van 527 wagentrekkers, 143 collectanten, 200 verkiezingsboden en 127 helpers Circus Sarrasani, die bemiddeld zjjn uit de verschillende bovenstaande beroepen (zie noot 2 op bladz. 11). Wagenmakers Boomsnoeiers Drogisten 4286

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 806