L 34 28 1751 6496 1726 5076 Overgebracht 5 4 4 4 1760 6513 5097 1734 Totaal Jeugdbemiddeling. 1670 I960 734 Bijzondere be middeling. Coupeuses Mangelvrouwen Woningopzichteressen Mannequins Kooksters 4 11 586 505 56 460 63 225 65 257 2 475 10 1 2 4 1 5 Handels- en Kantoorpersoneel Bijzondere bemiddeling Vrouwelijke beroepen Totaal Door de afdeeling Bijzondere bemiddeling werden in 1931 ge plaatst 199 personen (waarin zijn begrepen 33 verkiezingsboden en 11 collectanten, welke vallen onder de categorie, vermeld in noot 2 op bladz. 11) tegen 121 in 1930. Hiervan werden 96 voor on- bepaalden tijd in het particuliere bedrijf en een 19-tal in lossen Gemeentedienst geplaatst. De overigen voor korten tijd in ande- Algemeene Bedrijven Bouwbedrijf Houtbewerking Metaalbewerking Hotelbedrijf Totaal Jeugd- De afdeeling Jeugdbemiddeling behandelt personen beneden bemiddeling, ig jaar, die wat hun beroep betreft behooren tot de afd. Alge- meene Bedrijven, Bouwbedrijf, Houtbewerking, Metaalbewer king en Hotelbedrijf. Om practische redenen hebben de afdee lingen Vrouwelijke beroepen en Handels- en Kantoorpersoneel nog haar eigen plaatsingen van ingeschrevenen beneden 18 jaar. De plaatsingscijfers zijn in 1931 stationnair gebleven, wat er op wijst, dat, in verband met de vermindering van werkgelegen heid in het algemeen, relatief meer gebruik gemaakt wordt van zeer jeugdige arbeidskrachten. STAAT XII. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSBEURS. BEROEPEN. Jongens. Meisjes. AF D E E L I N G. Aan biedingen. Aan vragen. Geplaatst door de afdeelingen zelf. Voldane aanvragen. Plaat singen. Geplaatst door afd. Jeugdbe- middeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 809