80 hebben in 94 gezinnen van stadspatiënten 3 458 bezoeken afge legd en behandelden 218 schoolkinderen. Het aantal kleine operaties bedroeg 245. Bij het consultatiebureau ter bestrijding der tuberculose werden 541 nieuwe patiënten ingeschreven, ter wijl 1022 reeds ingeschreven patiënten wederom onderzocht werden. 140 patiënten, met 2 874 bezoeken, ondergingen een hoogtezon behandeling. Uitgedeeld werden aan 286 gezinnen o.m. 10 780 1 melk, 9 658 eieren en 216 kg vleeseh en spek. ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der Tubercu lose. Gedurende het jaar 1931 werden 959 mannen, 1307 vrouwen, 830 jongens en 756 meisjes, totaal 3 852 personen, bij het con sultatiebureau nieuw ingeschreven. Hiervan waren 2 903 door dokters gezonden. Het aantal bezoekers bedroeg 6 806 met een totaal van 12 833 bezoeken. Van hen, die voor de eerste maal kwamen, bleek 15,9 pCt. aan tuberculose te lijden. Het aantal patiënten, dat via het consultatiebureau in 1931 naar een sanatorium werd uitgezonden, bedroeg 378. Op 1 Januari 1931 waren in huisbezoek 2 211 gezinnen; ge durende het jaar kwamen daar 396 gezinnen bij, zoodat in totaal 2 607 gezinnen werden bezocht. In totaal zijn door de huisbezoeksters 16 919 huisbezoeken af gelegd. Het aantal bezoekers op het kinderspreekuur bedroeg 495 met 1 002 bezoeken. Nieuw ingeschreven werden 348 patiëntjes (172 jongens en 176 meisjes), van wie 25 pCt. aan tuberculose bleken te lijden. 8 kinderen werden in een sanatorium ter verpleging opgenomen. In het sanatorium „de Lighallen” waren op 1 Januari aan wezig 36 vrouwen en 8 mannen; opgenomen werden in 1931 84 vrouwen en 17 mannen, ontslagen 82 vrouwen en 17 mannen, zoodat op het eind van het jaar 38 vrouwen en 8 mannen werden verpleegd. Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 17 356. In het kindersanatorium „Huis ter Drift” te Doorn werden 107 kinderen verpleegd met 15 495 verpleegdagen. De ontvangsten der Vereeniging bedroegen f 197.488,42, de uitgaven f 194.547,08; batig saldo: f 2.941,34. Vereeniging ’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging. Het aantal consulten en behandelingen op de polikliniek bedroeg 27 212 (armlastigen 26 967, schoolkinderen 71, ambtenaren 174). In eigen woning werden 1161 stadspatiënten verpleegd, waarvoor 13 902 bezoeken werden gebracht. Voor fondspatiënten, die de polikliniek bezochten, waren 1406 behandelingen noodig. Aan 66 fondspatiënten werden 5 343 en aan 13 tarief patiënten 188 be zoeken in eigen woning gebracht. 139 kraamvrouwen werden in totaal 3 808 maal door de kraamverzorgster bezocht. In de barak aan den Nieboerweg waren gemiddeld 53 kinderen met in totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 80