81 6 625 verpleegdagen gedurende den zomer in dagverpleging; in den tuin van het wijkgebouw werden gemiddeld 15 kinderen per dag verpleegd met 4 554 verpleegdagen. Volgens de exploitatie rekening bedroegen de ontvangsten f 37.054,67, de uitgaven f 31.971,63, zoodat de rekening sloot met een batig saldo van f 5.083,04. Vereeniging Diakonessenarbeid der Ned. Herv. Gemeente. In 1931 werd in 437 gezinnen van stadspatiënten en in 22 gezinnen van buspatiënten hulp verleend. Het aantal bezoeken, door de zusters afgelegd, bedroeg voor de stadspatiënten 11671, voor de buspatiënten 1 320. Op het spreekuur van den stadsdokter kwamen 16 363 patiënten, waarvan 379 werden onderzocht op diphtherie. Ten behoeve van stadspatiënten werden 1 961 baden verstrekt. In dagverpleging kwamen gedurende het geheele jaar 50 kinderen met 13 945 verpleegdagen. Van Mei tot October gingen dagelijks 60 kinderen naar Scheveningen met in totaal 6137 verpleegdagen. Onder meer werden aan levensmiddelen verstrekt aan stadspatiënten 26 490 eieren en 35 01414 1 melk. Vereeniging Diakonessenarbeid in Wijk VIII der Ned. Herv. Gemeente. In 1931 werden in het wijkgebouw door den genees kundige van den Gem. Geneeskundigen en Gezondheidsdienst 16 427 consulten gegeven, terwijl in de gezinnen 12 494 maal hulp verleend werd en 1 315 contröle-bezoeken gebracht werden. In de dagverpleging voor volwassenen in het wijkgebouw werden 49 en in het buitenverblijf aan de Johan-de-Wittlaan 46 vrouwen opgenomen met onderscheidenlijk 1 744 en 2 350 verpleegdagen. In de dagverpleging voor kinderen werden opgenomen 107 pa tiëntjes met 14 930 verpleegdagen in het wijkgebouw en 83 kin deren met 8 547 verpleegdagen in het strandhuis te Scheveningen. In het wijkgebouw werden 6 098 baden verstrekt en hadden 12 209 hoofdbehandelingen en 9 982 hoogtezonbehandelingen plaats. Aan huiszittende patiënten werd wederom zieken voedsel verstrekt, w.o. 8 8O6’/2 1 melk en 6 082 eieren, benevens 365 porties warm voedsel. Vereeniging „Wijkverpleging Twentstraat”. In den loop van het jaar werden 1 715 patiënten ingeschreven. De dokters gaven op hunne spreekuren 7156 consulten, door de zusters werd op het spreekuur 9 508 maal hulp verleend. Aan 53 patiënten werden 1 492 baden verstrekt. In 148 gezinnen werden door de zusters 5 208 bezoeken gebracht. De ontvangsten bedroegen f 5.559,95, de uitgaven f 6.042,82; nadeelig saldo: f 482,87. Wijkverpleging „Pniël”. Op de spreekuren der dokters en zusters werd 13 314 maal hulp verleend. Het aantal bezoeken bij 313 gezinnen van stadspatiënten bedroeg 5148, dat bij 61 gezinnen van fondspatiënten 3 479. In de dagverpleging werden geholpen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 81